Jonge Boeren Regeling Friesland

Voor jonge boeren is vanaf 2 december 2019 t/m 31 januari 2020 geld beschikbaar. De provincie wil jonge boeren stimuleren om te investeren in duurzame aanpassingen binnen hun bedrijf. De zogenaamde ‘jongeboerenregeling’ wordt gefinancierd uit het Plattelands-ontwikkeling Programma (POP3).

Gedeputeerde Johannes Kramer: “Us jonge boeren ha de takomst. Ik fyn it dêrom wichtich dat wy harren stypje by it duorsumer meitsjen fan it bedriuw. Better foar it miljeu én better foar harren takomst.”

Bron: Kennisbank POP3 regelingen

De regeling is t.z.t. te vinden op de website van Provincie Fryslân.

AJF | Ledenbijeenkomst Visie

Afgelopen maart hebben we voor de verkiezingen een visie opgesteld die voor een groot deel was gebaseerd op de verkiezingsthema’s. In de gesprekken met politieke partijen merken we dat er nu een grote behoefte is aan een lange termijn visie: Hoe moet de landbouw er over 20 jaar uit zien?
Met een duidelijk toekomstbeeld van de jonge boeren kunnen ze besluiten die vandaag genomen moeten worden langs dit toekomstbeeld leggen. We hebben een voorzet gemaakt gebaseerd op de visie van afgelopen maart en willen die graag met jullie afstemmen op 12 november om 20.00 uur.

Wanneer:                        Dinsdag 12 november 2019

Waar:                                Dairy Campus

Adres:                               Boksumerdijk 11

Aanvang:                       20.00 uur

‘Nieuw in het bestuur?

Nieuw bij een afdeling als bestuurder? Wij kunnen je vragen beantwoorden en je goed op weg helpen. In twee avonden ben je zo snel mogelijk up to date en het is altijd een leuke manier om nieuwe mensen binnen AJF te leren kennen.

Op donderdag 14 november leer jij en/of je afdelingssecretaris handig gebruik te maken van het ledenadministratiesysteem, KIS. Voor het inschrijven van leden (zodat je afdeling bij elk nieuw lid €20,- kan ontvangen) en de overige regelingen van AJF.  Op donderdagavond 21 november is de ervaren NISCOO voorzitter Gerben Smeenk aanwezig op de interactieve avond over bestuurstaken, vergadertechniek en het leiden van ledenbijeenkomsten.

Start: Donderdag 14 november; 20-22.30 uur

Tijden: 20.00-22.30 uur

Locatie: LTO Noord, Morra 2 in Drachten

Wil je goed voorbereid het winterseizoen in van AJF? Meld je aan via info@ajf.najk.nl of bel 0512 – 305 280 / 285

Kosten: NISCOO maakt het AJF mogelijk om deze cursus gratis te verzorgen.

AJF mede-ondertekenaar intentieverklaring Schoon Erf, Schoonwater akkerbouw Fryslân

In Fryslân startte woensdag 23 oktober het project Schoon Erf, Schoon Water (SESW) Akkerbouw op het bedrijf van VOF Van Gunst-Boersma in Hallum.

Een bijzonder project waarbij akkerbouwers en loonbedrijven aan schoner water gaan werken door erfafspoeling terug te dringen. Naast Wetterskip Fryslân is ook provincie Fryslân medefinancier. Tijdens de bijeenkomst gaf Sjoerd van Gunst aan wat voor hem de motivatie is om deelnemer te worden. De bij dit project betrokken partijen (AJF, LTO Noord, NAV en Wetterskip Fryslân) ondertekenden, net als eerder bij SESW Melkveehouderij, een intentieverklaring om samen te werken bij het terugdringen van erfafspoeling in de akkerbouw.

Vanaf nu kunnen akkerbouwers en loonwerkers in Friesland zich als deelnemer aanmelden via de website https://schoonerfschoonwater.nl/akkerbouwfriesland. Op deze site is het mogelijk voor de deelnemer om een erfscan doen. Met de scan is te zien welke maatregelen op het eigen erf mogelijk zijn, bijvoorbeeld het voorkomen van het afspoelen van vervuild was- en spoelwater in sloten. In een later stadium van het project is het ook mogelijk subsidie te krijgen voor het uitvoeren van maatregelen.

AJF deelde produkten uit voor debat in provinciehuis

Woensdagmiddag 16 oktober is in het provinciehuis in Leeuwarden een debat over stikstof. AJF vraagt steun voor de aanpak met overleg en meer draagvlak. Vooraf deelden deze AJF leden uit naam van de AJF kaas, melk en wortels uit aan de gedeputeerde en provinciale staten. Een debat waar jonge boeren aanwezig zijn.

Persbericht: AJF massaal in verzet tegen nieuwe regels stikstof

Na het boerenprotest bij het provinciehuis in Leeuwarden afgelopen vrijdag 11 oktober vond AJF uiteindelijk gehoor bij landbouw gedeputeerde Johannes Kramer. Samen met honderden boeren, LTO Noord en andere ondernemers in de agrarische sector kreeg AJF de huidige beleidsregels over stikstof van tafel.

Afgelopen week werd duidelijk dat de provincies strengere regels hadden opgesteld dan landbouw minister Schouten eerder naar buiten had gebracht. In Fryslân was donderdagavond een openbare informatiebijeenkomst van de gedeputeerde staten voor provinciale statenleden. “Enorm trots ben ik dat AJF bestuursleden snel reageerden door deze bijeenkomst bij te wonen en daar veel vragen te stellen”, aldus AJF voorzitter Eke Folkerts. “We waren onthutst dat we pas werden ingelicht nadat regels waren opgesteld”. Ook voor de aanwezige statenleden was veel nog onduidelijk terwijl het besluit al wel genomen was.

Verder was er al een afspraak gepland met Johannes Kramer om de zorgen te uiten, die in een brief van NAJK zijn verwoord. NAJK-voorzitter André Arfman: “De onzekerheid over de toekomst van de sector is groter dan ooit. De ontwikkelingsruimte die wij volgens alle regels en procedures hebben verkregen en noodzakelijk zijn voor het opbouwen van een duurzame toekomst, worden nu in één ruk afgepakt. De jonge boeren hebben bewegingsvrijheid, tijd en vertrouwen nodig. Met de voorgestelde regels, waarin de provincies nog verder gaan dan de regering voorstelt, wordt dit ons onmogelijk gemaakt!”

Dit alles resulteerde vrijdag in Fryslân in een boerenprotest van ongekende omvang. Veel boeren trokken vrijdag spontaan met de trekker naar het provinciehuis in Leeuwarden waar Kramer de boeren ontving en uiteindelijk de huidige beleidsregels van tafel veegde.

Wat nu?

In Fryslân heeft de regionale overheid vrijdag jl. geluisterd naar de wens vanuit de landbouw. Gedeputeerde staten trekt de beleidsregels van het Inter Provinciaal Overleg (IPO) in. Na overleg op de massaal bezochte AJF ledenbijeenkomst over PAS op 14 oktober, kiest AJF voor een twee sporenbeleid.

AJF is het niet eens met de korte termijn oplossing die de overheid heeft ingezet. Deze korte termijn oplossing heeft enorme consequenties voor de individuele agrarische bedrijven en het platteland. Dit terwijl het beleid gebaseerd is op cijfers uit modellen waarvan het onderzoeksinstituut RIVM heeft aangegeven dat de onzekerheid op lokaal niveau kan oplopen tot 95%. Iedereen is gebaat bij eerlijke en betrouwbare cijfers die de bouwstenen kunnen zijn voor een nieuw sterk beleid ten opzichte van Natura2000 gebieden, daarom pleit AJF een onafhankelijk onderzoek dat uitwijst óf en in hoeverre de gevoelige gebieden achteruit zijn gegaan en waardoor. Verder zet AJF in op verhoging van de drempelwaarde voor bedrijven zonder – op dit moment- geldende vergunning om hen uit de onzekerheid te helpen. Het enige instrument dat mogelijkheden biedt op korte termijn.

Deze week is cruciaal in Fryslân. Morgen komt er een spoeddebat over de gebeurtenissen van afgelopen vrijdag en de gang van zaken rondom de besluitvorming van de gedeputeerde staten binnen het IPO. Donderdag wordt de brief van minister Schouten behandeld in de tweede kamer.Tot slot is er boerenprotest aanstaande woensdag bij RIVM en het Binnenhof gepland.

AJF werkt vanuit de overtuiging dat we boer wurde, boer wêze maar ook bliuwe kinne.

AJF is aangesloten bij het landelijke NAJK, de belangenvereniging voor agrarische jongeren in Nederland. AJF heeft circa 850 leden tussen de 16 en 35 jaar, verdeeld over circa 20 afdelingen in Fryslân.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Eke Folkerts, voorzitter AJF (bereikbaar via 06 – 42 40 44 10 of eke.folkerts@wur.nl) Jantine Akkerman, dagelijks bestuurslid (bereikbaar via 06-14807830 of jantineakkerman@live.nl)

Boer Bistro in Friesland! Jonge boeren eet/lunch mee!

Wat is er eigenlijk voor nodig om iemand van een goed verzorgde lunch/diner te voorzien? Als ‘jonge boeren’ van AJF willen wij juist jullie graag uitnodigen voor deze (gratis) lunch of diner. Schuif aan en ga het gesprek aan!   
Op dit moment van plaatsen is er nog ruimte op diverse locaties op de volgende data;

Donderdag 17 oktober 2019 om 12.00 uur
Lunch bij Bart van der Hoog in Wyns

Donderdag 29 oktober 2019 om 12.00 uur
Lunch bij Klaas Lieuwes in Oudwoude

Zaterdag 2 november 2019 18.30 uur
Diner bij Rene Brandsma in Marsum

In de bijlage ontvang je de verschillende uitnodigingen. Graag vooraf aanmelden.

AJF : Provinciale ledenavond over PAS

De uitspraken rond de PAS waren de druppel om tot actie over te gaan. Wat is nu de stand van zaken? Wil je weten hoe dat zit? Kom dan 14 oktober naar de ledenavond over PAS. Dan vertelt Erwin van Kessel, Manager Bouw van DLV advies, je er alles over.

Meld je aan!

We verwachten veel animo, daarom is gezocht naar een andere locatie. T Holt in Deinum. Ook al is de ruimte daar groter, het is handig om je aan te melden via een mail naar info@ajf.najk.nl en geef aan met hoeveel personen je komt.                                                                                                                                          

Tot ziens op maandag 14 oktober!

Eke Folkerts,  voorzitter AJF, tel: 06 – 42 40 44 10

Margret Wieldraaijer, regiocoördinator AJF,  tel: 0512 – 305 280

 

Wanneer:                        Maandag 14 oktober 2019

Waar:                               Zalen en partycentrum It Holt in Deinum

Adres:                       It Holt 6, 9033 WH Deinum         

Aanvang:                       20.00 uur