Afsprakenkader Akker- en Weidevogels voor het behoud van nesten in Fryslân

Houd contact met fûgelwacht en nazorgers

Het weidevogelseizoen is in Friesland in volle gang. De grutto, kievit, tureluur en andere weidevogels worden weer met hun nesten gespot in het boerenland. Om weidevogels en hun nesten zo goed mogelijk te beschermen, roept de AJF hun leden op om de contacten met de lokale fûgelwacht warm te houden.

Om weidevogels en hun nesten zo goed mogelijk te beschermen is door provincie Fryslân al in 2011 het Afsprakenkader akker- en weidevogels in het leven geroepen. Agrarische Jongeren Friesland (AJF) is één van de partners in het afsprakenkader. Goed contact met de fûgelwacht en de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) kan het verschil maken in de bescherming van weidevogels en hun nesten.

‘De fûgelwachten hebben de kennis in huis. Zo kunnen de boer en nazorger er samen alles aan doen om de nesten te beschermen, bijvoorbeeld tijdens het sleepslangen.’

Nestpannen
Volgens de AJF zijn er al drieduizend nestpannen in omloop in de provincie. De nestpannen worden over het nest gelegd, voordat de boer of loonwerker bijvoorbeeld gaat sleepslangen of maaien. De AJF roept de leden nogmaals op om dergelijke maatregelen te nemen, samen met de nazorger.

Om boeren daar zoveel mogelijk in te ondersteunen, zal de vereniging gedurende het weidevogelseizoen boeren informeren over de mogelijkheden die er zijn om goed aandacht te hebben voor de akker- en weidevogels. Zo worden er tips en algemene adviezen gedeeld, onder meer in nauwe samenspraak met ‘Grutsk op ús Greidefûgels’. Dat een initiatief is van Agrarische Jongeren Fryslân (AJF), LTO Noord, Kollektivenberied Fryslân, de BFVW, Cumela, Nordwin College (Aeres), Hogeschool Van Hall Larenstein en de Provincie Fryslân.

Wettelijke zorgplicht
De AJF ondersteunt leden in de uitoefening van de wettelijke zorgplicht. De wijze waarop ondernemers hier invulling aan geven, is hun eigen keuze en verantwoordelijkheid. In Friesland zijn 104 fûgelwachten actief, met zo’n 3.500 vrijwilligers. De nadruk van het werk van al deze vrijwilligers ligt op het inventariseren en monitoren van diverse vogelsoorten. Ook creëren ze goede nestgelegenheid en broedomstandigheden.

Weidevogeldrone
De fûgelwachten helpen bij zoeken van de nesten, het intekenen ervan op de kaarten en helpen om de nesten en kuikens te beschermen. Boeren kunnen de kaarten gebruiken om tijdens het landwerk rekening te houden met de nesten en kuikens. Ook kan er een weidevogeldrone worden ingezet om te monitoren.

Meer informatie over de bescherming van weidevogels en hun nesten is te vinden op https://grutskopusgreidefugels.nl/

Grutsk op Gurbe! https://www.youtube.com/watch?v=v5jfmd7RrfE

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.