Bodemvruchtbaarheid centraal op PB AJF

De AJF nodigt leden en overige geïnteresseerden uit voor het Provinciaal Bestuur AJF

Maandag 18 maart 2013, 20.00 uur Duhoux te Wirdum

Thema: “Bodemvruchtbaarheid” m.m.v.

Aaltje Rispens, Lid Dagelijks Bestuur Wetterskip Fryslan

Albert de Puijselaar, directeur Agriton

Voor een goede productie van land- en tuinbouwgewassen is een optimale vruchtbaarheid van de bodem een belangrijke vereiste.  Ook draagt dit bij aan een duurzame land bouw. Aaltje Rispens zal  namens het Wetterskip ingaan op de relatie van waterbeheer met de bodemvruchtbaarheid. Daarna zal Albert de Puijselaar zijn visie geven vanuit zijn kennis over de verbetering van kringloop bodem-plant-dier-mest.  Hierna wordt het NAJK discussiestuk bodemvruchtbaarheid besproken.

Samen werken, samen leven binnen generaties

AJF bespreekt maandag 28 januari a.s. tijdens het Provinciaal Bestuur het NAJK discussiestuk “Samen werken, samen leven binnen generaties” bij Duhoux in Wirdum. Meerdere personen geven hun visie nl.

Goffe en Jan Syds Jensma, namens Agro Jensma, akkerbouwers in ‘t Bildt
Jan van Weperen, melkveehouder in Oosterwolde
Roelof Jacobi, relatiebeheerder Frieslandbank/Rabobank

Samen werken en samen leven binnen generaties. Het klinkt vanzelfsprekend. Waar een wil, is een weg. Werkt dit echt zo? Tijdens de AJF-ledenbijeenkomst vorig jaar over bedrijfsovername bleek al dat er meer bij bedrijfsovername komt kijken dan financiële en economische aspecten. Communicatie vervult een sleutelrol. Daarmee maak je wensen, zorgen en ideeën kenbaar.  Deze avond wil AJF met de panelleden in discussie hoe zij dit in de praktijk brengen. Hoe gaat de samenwerking op het akkerbouwbedrijf van de familie Jensma met meerdere boers en generaties. Hoe is bedrijfsovername verlopen bij Jan van Weperen, in de melkveehouderij en hoe gaat  samenwerking met zijn broer? We sluiten de avond af met een discussie, de mening van de AJF-leden wordt meegenomen naar het NAJK.

Deze bijeenkomst is vrij toegankelijk voor alle geïnteresseerden.  Wil je meer informatie over deze bijeenkomst? Neem dan contact op met Margret Wieldraaijer – mwieldraaijer@ajf.najk.nl of 0512 – 305 285

Datum:  28 januari
Begintijd: 20:00
Eindtijd: 23:30
Locatie: Hotel Restaurant Duhoux

 

ALV interessant: Impressie Indiareis en Romke de Jong

Dinsdag 18 dec. jl. was de Algemene Leden Vergadering geslaagd met ca. 70 leden in ’t Haske in Joure.

Een viertal Friese deelnemers van de Indiareis hebben een impressie gegeven a.h.v. foto’s van de NAJK reis naar India. Ze hebben daar gekeken naar de voedselvoorziening- en veiligheid.

Romke de Jong, 28 jarige ondernemer in IJs, chocolade en koffie gaf een beeld van zijn ervaringen als jonge ondernemer vanaf zijn 16e. “Maak een ondernemersplan, zorg voor financiering, gebruik je passie en maak waar je  ambities!” aldus Romke. Dat zag en voelde je aan zijn verhaal. Ook samenwerken met zijn ouders sprak de agrarische jongeren aan.  Dat gaat in Romkes situatie een paar per jaar met ruzie gepaard. “We komen er na een dag ook weer uit. Let vooral op elkaars kwaliteiten, waar is je ouder en waar ben jij goed in!”  Wil je meer lezen over Romke zijn verhaal? Lees het artikel uit de nieuwe oogst!

Tijdens de bestuursverkiezingen is Jorrit Postma herkozen als AJF voorzitter en is Geraldine Haverkamp officieel gekozen als Dagelijks Bestuurder. Ze was al een tijd actief bij de AJF, nu officieel. Welkom!

[nggallery id=15]

Cooperaties: “Structuur en Toekomst”

Onno van Bekkum  heeft een passie ontwikkelt voor coöperaties en is in 2010 zijn eigen bedrijf begonnen, Coop champions. Hij adviseert en verzorgt o.a. studies en cursussen en een avond zoals deze voor het provinciaal bestuur van de AJF. 

“Hoe belangrijk is coöperatief? Een klein deel van de aanwezige agrarische jongeren  heeft moeite met zich verbinden aan de coöperaties.  Daarna komt een discussie los over de bestaande coöperaties en hun structuur.  Van Bekkum stelt: “De Nederlandse landbouw kon niet florerend zijn zonder hun coöperaties en in de toekomst zal dat  ook zo blijven als je wat wilt blijven verdienen“.

Momenteel worden per week 2 coöperaties gestart,  vooral in de energievoorziening.  De coöperatie wordt asl vorm gekozen om dat de samenleving de graaicultuur zat is dat er sprake is van samenwerking.  “De sector is gebaat bij sterke coöperaties  en dat moeten we zuinig op zijn.” stelt Van Bekkum. Volgens hem zit de groei bij kenniscoöperaties. Om jonge ondernemers meer te betrekken tot de coöperatie zouden ze in een jongerenraad plaats moeten nemen,  dit is zeer leerzaam.  “ Je wordt serieus genomen en je hebt invloed.”  aldus van Bekkum

DB AJF zet piketpalen uit op kaderdag

Dinsdag 30 oktober is het Dagelijks Bestuur van de AJF de hei op geweest. De bestuurders zijn met Aepos onder begeleiding van Anko en Esther Postma op pad gegaan in de Kreallanden. Tijdens de wandeling is een nieuwe aanzet gegeven voor het aanpakken van het netwerk en de lobby van de AJF. In Nijbeets is de missie bepaald: AJF stiet foar in sûne takomst foar jonge boeren. “Boer wurde, boer wêse”.

“De boer en het Klimaat: een dynamisch duo”

Hoe afhankelijk is het klimaat van de boer?

Sprekers: Zwier van der Vegte, bedrijfsleider melkveeproefbedrijf De Mark en Emiel Elferink, onderzoeker bij CLM

Maandag 22 oktober, Duhoux Wirdum vanaf 20.00 uur

Boeren leven en werken in nauwe relatie met het klimaat. De klimaatverandering heeft dan ook direct effect op de landbouw. Tegelijkertijd heeft de landbouw zelf ook effect op het klimaat.

Klimaatverandering, broeikasgassen en de bijdrage van de landbouw daarin staan volop in de belangstelling. Er wordt veel over gezegd en geschreven: de koe komt in het nieuws als winderige, boeren latende methaanuitstoter, en lachgas blijkt door zijn sterke broeikaswerking minder grappig dan de naam doet vermoeden. Maar hoe groot zijn deze problemen nou werkelijk? Zwier van der Vegte is bedrijfsleider op melkveeproefbedrijf De Marke en betrokken bij het project Koeien en Kansen. Hij gaat in op de problematiek en de onderzoeken die er op dit moment op De Marke worden gedaan.  Emiel Elferink van CLM geeft zijn visie op wat door jullie en van der Vegte naar voren wordt gebracht. De avond wordt afgetrapt met een prikkelende klimaatfilm. Kortom genoeg stof voor discussie voor de melkveehouderijwerkgroep!

De bijeenkomst is onderdeel van de projecten  AJF Klimaat Neutraal Produceren en Klimaat voor  vernieuwing

Project Klimaat Neutraal Produceren

–          Mogelijkheden voor afdelingen voor bijeenkomsten en excursies

–          Praktijknetwerk  “Voer, mest, bodem,  de gesloten kringloop”

Klimaat café

–          Klimaat film

–          Presentatie Zwier van der Vegte, bedrijfsleider melkveeproefbedrijf De Marke

–          Reflectie Emiel Elferink , onderzoeker bij CLM

–         Discussie

[flagallery gid=3 name=Gallery]

Baan buiten bedrijf levert kennis op en voorkomt bedrijfsblindheid

Tijdens de 2 startavonden van de AJF vertelt elke avond een agrarische jongere over zijn ervaringen over werken naast het eigen bedrijf.

Sinds Marein van Norel per 1 september volledig thuis werkt, kijkt hij terug op een periode van ca. 5 jaar dat hij deels op het bedrijf, deels buiten het bedrijf werkte. “Je doet kennis op en  verbreedt je blik” zijn de voordelen volgens Marein. Ook wordt je netwerk groter en is de drempel lager om iemand anders te bellen.  Daarnaast haal je meer inkomsten binnen door werken buiten je bedrijf en ben je minder snel bedrijfsblind. Door zijn werk bij een accountantskantoor begrijpt hij de cijfers sneller. Toch kan hij ook de nadelen opsommen zoals: “Je hebt minder vrijheid bij 3 dagen werken in de week, het is meer passen en meten. Je hebt ook meer bazen”. volgens Marein. Daarbij blijven sneller werkzaamheden liggen op het agrarische bedrijf is zijn ervaring.  Tot slot geeft hij aan dat het meer vraagt van zijn vader. Dat moet de ander wel willen. Hij ziet als overeenkomst tussen werken thuis en werken voor een derde: “Je moet bepaalde omzet halen, ook je baas moet wat aan je verdienen”

“Bedrijfopvolging = Communiceren”

“Er moeten open lijnen zijn tussen de generaties en alles moet besproken kunnen worden om te komen tot een succesvolle bedrijfsovername” is de conclusie van het minisymposium “Bedrijfsopvolging; bewuste keuzes” Dit vond plaats op 11 September jl. in ’t Haske te Joure, georganiseerd door LTO Noord Fryslân, AJF en NAJK. Hierbij stonden de drie kernaspecten van overname centraal, namelijk juridische en fiscale aspecten, financiën en communicatie.

 Geart Kooistra, voorzitter LTO Noord Fryslân opende het symposium. Hij zit zelf ook in een bedrijfsovernameproces met zijn zoon en benadrukte dat er goed overleg moet zijn en openheid over hoe over zaken wordt gedacht. Anko Postma, mede-eigenaar van Aepos, een bedrijf wat  is gespecialiseerd in coaching, training, interim projecten en assessments vervolgde de avond.  Het publiek werd opgewarmd door met een openhartig gesprek tussen Anko en Auke de Jong, mede-vennoot bij Wijn & Cultuurhoeve Thabor, een agrarisch bedrijf wat de wijnbouw en de schapenhouderij combineert met een vergaderlocatie, winkel, atelier en natuurcamping. Tijdens het serieuze interview werd het geheel luchtig gemaakt door de zogenaamde ouders van Auke, gespeeld door Sietske Dijkstra en Sjouke van Houten. “Er moet sprake zijn van wederzijds begrip en inlevend vermogen” volgens Auke. “Nadenken wat acties of handelingen eigenlijk voor de ander betekenen”. Hij vervolgt: “Zorg dat er buiten het werk om met elkaar gesproken wordt over het werk, maar ook over de emoties die aanwezig zijn.  Tot slot geeft Auke er ruimte moet zijn om als opvolger dingen anders te doen.

Hierna gingen de 110 bezoekers in 3 groepen uiteen om na elkaar 2 van de 3 workshops te bezoeken. Na een plenair terugkoppeling door Anko vatte Jorrit Postma, voorzitter AJF, daarna de uitkomsten van de workshops samen.

De financiële kant van bedrijfsovername werd toegelicht door Tjalling de Jong van de Rabobank. “Samenwerken tussen de ouder en de opvolger moet het doel hebben om het bedrijf te ontwikkelen, vermogen op te bouwen, resultaat optimaliseren en om een sociaal evenwicht te krijgen tussen gezin en bedrijf” Volgens Tjalling zijn er  4 pijlers waarop de bank let bij het verstrekken van een financiering: de ondernemer, de onderneming en omgeving, de rentabiliteit en het vermogen/zekerheid van het bedrijf.

Jeroen Boele, van Alfa accountants vertelde over de fiscale consequenties van bedrijfsovername waarbij de landbouwvrijstelling een belangrijk aspect is. Het is de grote vraag of deze er blijft in de toekomst. Een actie hierop kan herwaardering zijn. Belastingen, doorschuiven, overdrachtsbelastingen, schenken erf-belasting, meerwaardeclausule’s, zijn aspecten welke behandeld zijn tijdens de workshop.

Over de communicatieve kant van bedrijfsovername vertelde Helène Roele van LTO Noord advies, werkzaam als ondernemingscoach en mediator. “De gunfactor is een zeer belangrijk aspect. Dit kan mede tot stand komen door goed te communiceren met het hele gezin“ volgens Helene. “Het is belangrijk voor alle partijen om water bij de wijn te doen om het voor elk familielid acceptabel te maken” Zij stelt ook dat het belangrijk is dat zaken goed worden vastgelegd. Zij sluit af met het statement: “Bedrijfsopvolging/samenwerken is een management van verwachtingen”

Kortom een geslaagd symposium wat aanleiding geeft voor verdere verdieping.

AJF van start met Baan buiten bedrijf

De startavonden voor afdelingsbestuurders van AJF staan maandag 17 en dinsdag 18 september in het teken van Baan Buiten Bedrijf waarbij Pieter van der Valk namens AB Fryslan een belangrijke rol speelt. Na een korte toelichting wat AJF en NAJK de afdelingen te bieden hebben, vertelt een agrarische jongere die naast het bedrijf ook buiten de deur werkt over zijn ervaringen. Het tweede deel van de avond wordt gekeken naar vaardigheden die daarbij komen kijken. Pieter van der Valk zal op zijn eigen interactieve wijze vragen bespreken zoals “Hoe vind ik werk dat bij mij past, waar en hoe zoek ik vacatures, hoe kom ik goed over bij toekomstige werkgevers tot hoe maak ik goede afspreken met een werkgever”

AJF Project ‘Klimaat Neutraal Produceren’

Inmiddels hebben de eerste afdelingen  bijeenkomsten georganiseerd in het kader van het project. Het is tot eind oktober 2013 mogelijk voor de afdelingen om  evt. in samenwerking met anderen om een avond of excursie met een expert te houden. Ook gaat het eerste (praktijk)netwerk van start over energiebesparing- en opwekking o.l.v. Andries van der Meer. Voor het  tweede netwerk: ‘Voer, mest, bodem, de gesloten kringloop’  worden nog deelnemers gezocht. De startdatum is gesteld op dinsdag 9 oktober. Aanmelden via mwieldraaijer@ajf.najk.nl