Spinder verlengd samenwerking met AJF!

In 2019 zijn wij een samenwerking aangegaan met Spinder Dairy Housing Concepts gevestigd in Drachten. Afgelopen maand tekenden beide partijen het nieuwe sponsorcontract en verlengen daarmee de samenwerking voor maar liefst 3 jaar. Jehannes Bottema namens Spinder en AJF-penningmeester Uulco Brouwer maakten de afspraken voor de samenwerking en zijn blij dat dat de Agrarische Jongeren in Friesland hun kennis hiermee kunnen vergroten. Met de bijdrage van Spinder kunnen we activiteiten organiseren waarbij de leden informatie krijgen over actuele ontwikkelingen en kansen voor de agrarische sector. Spinder ziet dat de jeugd de toekomst heeft en speelt daarop in.

Spinder levert alles voor een comfortabele stalinrichting en maakt steeds slimmer meubilair voor in de ligboxenstal: de leefomgeving van de koe!  Spinder is de kleinste van de groten en de grootste van de kleinen en staat met name voor KWALITEIT.

Uulco Brouwer (AJF) en Rudmer Hilverda (Spinder) ondertekenen de samenwerking!

Landbouw levert massaal zienswijzen in op Veenweideprogramma 2021-2030

Het collectief van landbouworganisaties heeft zienswijzen ingediend op het ontwerp-veenweideprogramma 2030. Het collectief heeft één gezamenlijke  zienswijze ingediend, namens alle partijen. Daarnaast heeft AJF een eigen zienswijze gericht ingediend gericht op de toekomst van de jonge boer in het veenweidegebied.

Er zijn zo’n 260 zienswijzen ingediend en 85% daarvan komt uit de landbouw. Meer dan éénderde van alle boeren in het veenweidegebied heeft via een zienswijze (individueel of via klankbordgroepen of kansrijke gebieden) van zich laten horen!

Het ontwerp-veenweideprogramma heeft grote gevolgen voor het gehele gebied, pas in 2022 of 2026 wordt duidelijk wat dat betekent voor het peilbeheer. In gebieden met dik veen (>80 cm) en een dun kleipakket (<40 cm) gaan de peilverhogingen de komende 10 jaar plaatsvinden. Volgens ons is een peilmaatregel op dun veen of veen met een dik kleidek weinig effectief en draagt nauwelijks bij aan het realiseren van de doelen. Peilverhoging wordt verheven tot een ideologisch doel op zich. Er is bij boeren juist een positieve drive is om de echte doelen wel binnen handbereik te halen. Belangrijke voorwaarde is wel dat dingen in de juiste volgorde plaatsvinden en dat er vooral ook agrarisch perspectief moet zijn met een goed verdienpotentieel.

De landbouw was gewend de boeren mee te nemen in de ontwikkelingen en via klankbord- en initiatiefgroepen een duidelijke stem te geven. Het ontwerp-veenweideprogramma is zonder de landbouw geschreven waardoor draagvlak en vertrouwen ver te zoeken is. Wij doen dan ook een klemmend beroep op de overheden om echt “fan ûnderen op” met de landbouw het definitieve programma te schrijven, geen dictaat maar in samenspraak met (jonge) boeren,  de natuurorganisaties en de bewoners. Het komen tot een gedragen plan of programma vergt wat ons betreft dan ook een stap terug in de procedure.”

In februari wordt duidelijk wat provincie en het Wetterskip met de zienswijzen gaan doen. Iedere indiener mag komende maand een persoonlijk antwoord verwachten op zijn of haar zienswijze.

We zijn trots dat veel boeren van zich hebben laten horen!

Hieronder kun je de zienswijzen van het Landbouwcollectief en AJF lezen.

𝐃𝐚𝐦 𝐁𝐞𝐭𝐨𝐧 𝐯𝐞𝐫𝐥𝐞𝐧𝐠𝐝 𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐨𝐫𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭 𝐀𝐉𝐅

Dam Beton verlengd de samenwerking met Agrarische Jongeren Friesland (AJF).

Ondanks deze bijzondere tijd willen wij jullie graag mededelen dat Dam Beton het sponsorcontract met 2 jaar verlengd heeft. Afgelopen week ondertekenden Rudmer Boersma, namens Dam Beton en Joost Mulder namens AJF, het sponsorcontract.

Met deze bijdrage kan AJF activiteiten organiseren waarbij de leden informatie krijgen over actuele ontwikkelingen en kansen voor de sector. Daarnaast is AJF de plek om praktijkervaring op te doen in het besturen van een vereniging.

Foto is duplicaat van ondertekening 2019 (voor de corona) Joost Mulder (AJF) – Rudmer Boersma (Dam)

𝐍𝐢𝐞𝐮𝐰𝐬𝐟𝐥𝐢𝐭𝐬 𝐀𝐉𝐅 𝐃𝐞𝐜𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟎


In de vorige nieuwsflits van juli leek het erop dat we in het tweede helft van het jaar weer een beetje los konden met fysieke bijeenkomsten. Vol enthousiasme! Dat was ook het geval deze zomer, maar inmiddels zitten we alweer een aantal maanden in de extra beperkingen en is online vergadering de standaard. Mooi dat het mogelijk is, maar nog mooier als het straks niet meer hoeft.

Via deze NIEUWSFLITS willen we iedereen weer een beetje bijpraten over de ontwikkelingen binnen de AJF op het gebied van belangenbehartiging. Een aantal onderwerpen zijn voor iedereen van toepassing, andere onderwerpen zijn gebieds- of situatie afhankelijk. Zijn er bij jou in het gebied ontwikkelingen gaande, twijfel dan niet om contact op te nemen met iemand van het dagelijks bestuur! Gegevens van de bestuursleden zijn ook in de nieuwsflits te vinden.

Hopelijk drinken we in 2021 snel weer een biertje met z’n allen en praten we op die manier weer bij!

Dagelijks Bestuur AJF

AJF Nieuwsflits 5 december 2020

𝐊𝐞𝐧𝐧𝐢𝐬𝐯𝐨𝐮𝐜𝐡𝐞𝐫𝐬 𝐯𝐨𝐨𝐫 (𝐣𝐨𝐧𝐠𝐞) 𝐛𝐨𝐞𝐫𝐞𝐧

Met de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie, ook wel de SABE-regeling geheten, kan je ‘kennis inkopen’. Met het aanvragen van een kennisvoucher ter waarde van 1.500 euro kan je een erkende bedrijfsadviseur inschakelen of een cursus volgen. Wij wijzen jou als lid graag op deze mogelijkheden.

Deze kennisvoucher kan vanaf maandag 30 november aangevraagd worden, is één jaar geldig en kan ingezet worden voor diverse aandachtsgebieden, zoals stikstofemissie, gezonde bodem, natuurinclusieve landbouw, precisielandbouw, persoonlijke ontwikkeling of bedrijfsopvolging.

Bundelen
Agrarische ondernemers kunnen de vouchers eveneens bundelen, om gebruik te maken van advisering in groepsverband. Ook kan de voucher worden ingezet voor het volgen van een verdiepingscursus stikstof. Er zijn het komende jaar 2.000 vouchers beschikbaar; er wordt dan ook een ‘run’ verwacht op deze vouchers.

De aanvragen voor samenwerkingsverbanden zijn inmiddels opengesteld en kunnen tot 11 december ingediend worden. Het gaat dan om samenwerkingsverbanden die zich bijvoorbeeld richten op bodembeheer, diergezondheid of verdienvermogen.

Meer weten?
Op dinsdag 10 november is via een webinar meer inzicht gegeven in de mogelijkheden van de SABE-regeling. Het webinar is hier terug te kijken.

𝗛𝗲𝘁 𝘃𝗲𝗲𝗻 𝗺𝗼𝗲𝘁 𝗻𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿!

Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân presenteren vandaag met het ontwerpprogramma ‘Foarút mei de Fryske feangreiden’, hun plannen voor het veenweidegebied van Fryslân voor de komende 10 jaar. Dit is een ambitieus plan met één centrale boodschap: het veen moet natter!

De veenweidevisie van 2015 voldoet volgens de overheden niet meer aan afspraken die sindsdien gemaakt zijn, waaronder het landelijke klimaatakkoord die voor de veenweidegebieden 1 megaton CO2 reductie voorschrijft.  Fryslân wil 40% van deze 1 Mton CO2 voor haar rekening nemen en dus 0,4 Mton CO2 reductie bereikt hebben in 2030.   

Nee tegen het gehele plan, ja op onderdelen 
Geart Benedictus licht toe: ‘Foarút mei de Fryske feangreiden wordt dus vandaag openbaar. Alleen de verantwoordelijk bestuurders van de zeven landbouwpartijen en ikzelf als vertegenwoordiger van deze zeven, kregen inzicht in het plan. Ook al hebben we afgelopen tijd met de provincie en het Wetterskip meerdere keren het plan besproken en nog de nodige aanpassingen kunnen doorvoeren waarmee onze leden beter uit de voeten kunnen, het totaal heeft niet onze steun. Het is een lijvig plan met vele onderdelen; we staan achter sommige onderdelen, maar andere onderdelen helemaal niet of alleen onder voorwaarden. Zo vinden we het logisch dat we doorpakken met ontwikkelgebieden Hege Warren en Aldeboarn de Deelen, maar onbegrijpelijk dat moerige gronden met minder dan 80 cm veen en veengronden met meer dan 40 cm klei nog steeds in de opgave zitten. Uit onderzoek o.a. van de provincie weten we dat peilmaatregelen op dit soort gronden nauwelijks effect hebben. 
Daarnaast wil de provincie erg veel geld uittrekken voor afwaardering en vervanging van grond en transitie van de landbouw naar een passend verdienmodel voor de melkveehouderij in het veenweidegebied, maar dat geld is er niet eens! Gelukkig gaat de provincie mee in onze aanpak ‘Geen geld, Geen Zwitsers’! We gaan boeren niet aan de ketting leggen met heftige peilmaatregelen als er geen geld is voor een goede compensatie van grond en maatregelen om de blijvende boeren toekomstperspectief te geven’. 

Grondwaterstand omhoog
Om deze reductie te halen moet het veen veel natter worden. In de eerste versie van het plan stond een slootpeil jaarrond van 20 cm onder het maaiveld. De onderhandelingen zijn gestaakt op een grondwaterstand van 40 cm onder maaiveld, maar ook dit leidt tot beperking in gebruik. ‘Foarút mei de Fryske feangreiden’ voorziet in twee peilaanpakken, met en zonder behoud van goed landbouwkundig gebruik. 
Met behoud wordt ‘hoger als het kan en lager als het moet’ (HAKLAM) de methodiek. Deze aanpak moet nog verder getest en ontwikkeld worden. Boeren en waterbeheerder gaan hier samen mee aan de slag. Om inzicht te krijgen in de grondwaterstand wordt gebruik gemaakt van de meetpennen van Boeren Meten Water. Het slootpeilbeheer is een afgeleide en wordt gestuurd op basis van grondwaterstand, bodemvocht, weersvoorspelling, gewasopname, verdamping en draagkracht van de bodem. 

Beperking grondgebruik, alleen als er geld is 
De andere variant is dus een peilaanpak van gemiddeld 40 cm onder het maaiveld. Met deze ambitie zal landbouwgrond in delen van peilvakken te nat worden voor normaal gebruik. Het plan is om deze gronden af te waarderen met behoud van functie en boeren te voorzien van vervangende grond. Dat kan alleen als in deze zogenaamde ontwikkelgebieden bedrijven worden opgekocht of verplaatst naar elders. De stoppers en vertrekkers maken dan plaats voor de achterblijvers die -zonder dat ze daarvoor betalen- extra grond krijgen ter compensatie van gronden die te nat worden. Het is de bedoeling dat deze melkveebedrijven hun bedrijfsmodel daarop aanpassen en ook daarvoor zou transitiegeld beschikbaar moeten komen. De kosten van ‘Foarút mei de Fryske feangreiden’ bedragen meer dan een half miljard en het overgrote deel daarvan wordt besteed aan vervangende grond voor boeren en eenmalige vergoeding voor aanpassing van bedrijfsvoeringen. Het probleem is dat het geld er nog niet is! Op dit moment is er ruim 65 miljoen beschikbaar en dat is al niet voldoende voor de aanpak van de Hege Warren en het gebied Aldeboarn de Deelen. Als er geen geld is, komt er ook geen aanpak voor een peilniveau van 40 cm onder het maaiveld. 

Behoud perspectief voor de landbouw 
Dat het natter maken van veengrond boeren schade berokkend onderschrijft het ontwerpprogramma. Hoe de achterblijvende bedrijven een toekomstperspectief krijgen met meer grond die slechts deels bruikbaar is voor de landbouw is een zoektocht. Daarbij hoort het afwaarderen en vervangen van grond, maar op zichzelf levert dat geen vervangend verdienmodel op. Het programma zet zwaar in op het ontwikkelen van perspectieven die realistisch zijn en uit te rollen in andere gebieden. Het gebied Aldeboarn de Deelen wordt in veel opzichten een belangrijke testcase, de oplossingen en verdienmodellen die daar ontwikkeld worden moeten zó goed zijn dat ze in de andere gebieden ook ingezet kunnen worden. 

Bodemmaatregelen onderbelicht  
Waar het plan ook in tekort schiet zijn juist de kansrijke bodemmaatregelen. Zoals het opbrengen van dunne laagjes klei op veengronden, waarbij door de vorming van een klei-humus complex koolstof wordt vastgelegd en veel CO2 reductie wordt bereikt. In laboratoriumproeven zijn reducties gemeten van meer dan 50%. ‘Er moet ons inziens veel meer ingezet worden op oplossingen zoals bodemmaatregelen die veenoxidatie en CO2 uitstoot beperken, dan hoeven we niet alles op te lossen met heftige peilmaatregelen en kunnen we in gebieden een mooie mix maken van water- en bodemmaatregelen’, aldus Benedictus. 

Raadplegen achterban   
Nu het programma ‘Foarút mei de Fryske feangreiden’ openbaar is, kunnen we ook met de rest van onze bestuurders en onze leden in gesprek gaan. 
Vanuit de 7 landbouwpartijen gaan we één gezamenlijke reactie formuleren en als zienswijze indienen bij de Provincie. Natuurlijk staat het elke burger en boer vrij om zelf ook een zienswijze in te dienen.
In coronatijd moet het betrekken van de achterban helaas digitaal, maar elke landbouwpartij gaat z’n best doen om onze voorlopig standpunten te bespreken met de eigen achterban en met inbreng van de leden definitief te maken voor de Kerstdagen.  Provincie en Wetterskip gaan in de komende periode 3 webinars organiseren, waarvan één specifiek is over de landbouwmaatregelen. We roepen jullie op om deze zeker te volgen. Verder zullen Jan van Weperen en Douwe Hoogland nog in gesprek gaan met verschillende klankbordgroepen van onder andere de kansrijke gebieden om ook van deze boeren input te krijgen’.  

Het uitgeschreven voorlopig standpunt landbouwpartijen

Veenweideprogramma 2021-2030 achtergronddocument
Veenweideprogramma 2021-2030 
Veenweideprogramma 2021-2030 nadeelcompensatie

Verlenging sponsorcontract met AB Vakwerk

AB Vakwerk en AJF Friesland verlengen de sponsorovereenkomst voor een periode van 3 jaar. AB Vakwerk en AJF zien in de samenwerking mogelijkheden om elkaars activiteiten te verstreken. Waar AB Vakwerk zich sterk maakt om voldoende en goed geschoold personeel klaar te hebben staan voor de (toekomstige) ondernemers zet de AJF zich voor de volle 100% in voor het bestaansrecht van deze jonge ondernemers en de agrarische sector in zijn geheel. Wij zijn blij met de voortzetting van onze samenwerking!

AB Vakwerk https://www.abvakwerk.nl/

𝗕𝗿𝗮𝗻𝗱𝗯𝗿𝗶𝗲𝗳 𝘀𝘁𝗶𝗸𝘀𝘁𝗼𝗳𝗯𝗲𝗹𝗲𝗶𝗱

NAJK en andere belangenbehartigers hebben een brandbrief over het stikstofbeleid aan het ministerie van LNV gestuurd. De organisaties stellen vast dat op verschillende thema’s oplossingen eerder verder weg raken dan dichterbij komen, met grote risico’s voor de toekomst van de familiebedrijven die de agrarische sector kenmerken.

In de brief wordt de situatie rondom onder meer de legalisering van PAS-melders, de noodzaak voor een goed systeem om stikstofreductie te labelen, monitoren en te waarborgen, het extern salderen en de rol van investeringen bij verduurzaming aangehaald.

De tussenbalans opmakend concluderen de ondertekenaars dat de kracht van de agrarische sector om uit de stikstofcrisis te komen met de huidige aanpak niet voldoende wordt benut. Door de geringe voortgang verdiept het probleem, met grote economische schade voor zowel agrarische bedrijven als andere bedrijvigheid.

De agrarische sector is een sterke sector die in tijden van economische crisis een stabiele factor is voor de Nederlandse economie. Boeren en tuinders willen graag hun innovatiekracht inzetten om Nederland uit de stikstofcrisis te halen, maar vooral uit de economische crisis waar ons land zich nu in bevindt. Met die innovatiekracht kan de agrarische sector ook de vergunningverlening weer op gang brengen.

De sectorpartijen hopen op korte termijn, voor verzending van een eerder aangekondigde Kamerbrief, in gesprek te gaan met minister Schouten.

Lees hier de brandbrief!

𝗡𝗶𝗲𝘂𝘄 𝗙𝗿𝗶𝗲𝘀 𝘃𝗲𝗲𝗻𝘄𝗲𝗶𝗱𝗲𝗯𝗲𝗹𝗲𝗶𝗱 𝗶𝗻 𝗼𝗻𝘁𝘄𝗶𝗸𝗸𝗲𝗹𝗶𝗻𝗴 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟭-𝟮𝟬𝟯𝟬

Nieuw veenweideprogramma voor 2021-2030

Op dit moment wordt door de Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de Friese veenweide gemeenten gewerkt aan een nieuw veenweideprogramma voor de periode 2021-2030. Dit programma is het vervolg op de Veenweidevisie van 2015 en zal veel gevolgen hebben voor de boeren en de grondeigenaren in het gebied. Dat komt omdat het nieuwe programma rekening gaat houden met meer opgaven dan alleen bodemdaling en veenoxidatie.

Persconferentie in november

In november nemen betrokken overheden een besluit over het programma wat men nu ontwikkelt. Bij de ontwikkeling van het programma zijn de samenwerkende landbouwpartijen, natuur- en milieuorganisatie en de recreatie geconsulteerd. Hoe het definitieve plan eruit ziet wordt in november bekend gemaakt met een persconferentie en wordt het nieuwe veenweideprogramma openbaar gemaakt.  

Informatieve webinars

Naast de provincie en het waterschap gaan ook gemeenten zich een oordeel vormen over het nieuwe veenweideprogramma. Om alle bestuurders bij te praten over de veenweideproblematiek en wat de redenen zijn voor een nieuw programma voor de komende 10 jaar zijn er twee webinars geweest. Deze informatieve webinars zijn ook voor boeren best interessant en kun je terugkijken op youtube via onderstaande link:

Webinar 1 september:   https://youtu.be/aPkMr2Rqwbg
Webinar 10 september: https://youtu.be/Aflsx8dDPrw

Meer dan bodemdaling

In 2015 was de daling van de Friese veenweidebodem de aanleiding om te komen met een veenweidevisie die peilverhoging voorschreef om veenoxidatie te beperken. Sindsdien zijn er vele onderzoeken, proeven en projecten gedaan die nieuwe inzichten en kennis opleverden. Ook stelde de Tweede Kamer het klimaatakkoord vast waardoor alle veenweidegebieden samen 1 Mton CO2 moeten reduceren door het voorkomen van veenoxidatie. Om dat te bereiken zijn hogere waterpeilen nodig.

Ook klimaatverandering leidt tot periodes van droogte, maar ook forse wateroverlast en voor beiden is het nodig om water te bergen. Dit vraagt om een ander watermanagement met nadrukkelijk aandacht voor de kosten die hiermee gepaard gaan.

Ter inzage legging

Naar verwachting zal het nieuwe programma begin november vastgesteld worden door de dagelijks besturen van provincie, waterschap en gemeenten. Daarna wordt het nieuwe programma via een persconferentie bekend gemaakt en worden de documenten openbaar. In deze periode zullen er ook voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd worden en liggen de plannen 6 weken ter inzage met de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen.

Inzet landbouw, samen sterk!

De landbouwpartijen LTO Noord, Agrarische Jongeren Friesland, Federatie Polderbelangen Friesland, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Feriening Biologyske Boeren Fryslân, samenwerkende agrarische collectieven Fryslân en Het Friesch Grondbezit werken samen onder voorzitterschap van Geart Benedictus. Zij zetten in op het behoud van financieel gezonde bedrijven. Boeren moeten kunnen blijven boeren en daar waar dit niet mogelijk is, moeten goede alternatieven geboden worden om het verlies van grond, waardedaling en grasopbrengst te compenseren. Vanuit de 7 landbouwpartijen gaan we één gezamenlijke reactie formuleren en als zienswijze indienen.

Gelukkig zijn ook al veel boeren in diverse gebieden en bij veel thema’s nauw betrokken, vaak via zogenaamde klankbordgroepen. Vanwege hun betrokkenheid, gebiedskennis en expertise gaan zij hun zienswijze kenbaar maken in de gesprekken met verantwoordelijk bestuurders van provincie, waterschap en gemeenten. Ook deze input nemen we mee in de gezamenlijke reactie. 

Informatiebijeenkomst voor leden

Nadat het plan openbaar gemaakt wordt zullen we als samenwerkende landbouwpartijen een digitale informatiebijeenkomst (webinar) organiseren voor alle  leden. Inhoudelijk gaan we dan in op de plannen die voorliggen en gaan we in gesprek met de verantwoordelijk bestuurders van de provincie, het waterschap en de gemeenten.

Ook zullen we de conceptreactie van de landbouwpartijen bekend maken en in de weken na het webinar met de leden in gesprek gaan. Er is  dan ruime gelegenheid  voor vragen en inzichten die de bestuurders van de 7 landbouwpartijen gebruiken om hun zienswijze op het veenweideprogramma definitief te maken en in te dienen.