Agri Vastgoed is nieuwe partner van AJF

Nieuw partnership voor de Agrarische Jongeren Friesland (AJF)

Vandaag hebben AJF voorzitter Hendrik Galema en Reitze Sybesma van Agri Vastgoed de overeenkomst officieel met elkaar gesloten.

Agri Vastgoed is een uitstekende partner voor de jonge boeren en ondersteunt van begin tot het eind bij agrarische aan- of verkoop.
De mensen achter Agri Vastgoed is een team van onroerend goed adviseurs, binnendienst medewerkers, taxateurs en makelaars, zowel gespecialiseerd in het agrarische als het landelijke wonen. Agri Vastgoed werkt vanuit het kantoor in Grou, mooi centraal gevestigd in Fryslân. Agri Vastgoed is partner geworden omdat de AJF een mooie, ambitieuze club is waarmee ze zich graag willen identificeren en zien veel agrarische jongeren met ambitie, plannen en frisse ideeën voor de toekomst!

“Agri Vastgoed is nieuwe partner van AJF” verder lezen

GRUTSK! AJF en ALFA verlengen partnerschap

Alfa Accountants & Adviseurs en de AJF hebben hun partnerschap vorige week wederom verlengd.

Alfa staat midden in de maatschappij, voelt zich betrokken bij de jonge boeren in onze provincie en zet zich graag voor ons in. Als partner van de AJF kan Alfa de leden van de AJF verrijken met kennis, ontwikkelingen en informatie uit de sector en is het van belang dat jonge boeren toegang hebben tot relevante kennis uit de agrarische sector om de sector toekomstbestendig te houden. We zijn daarom ontzettend blij dat we samen kunnen blijven werken met Alfa de komende jaren. Alfa kent de sector en kan onze achterban van interessante informatie en advies voorzien.

Daarnaast biedt Alfa ook sponsoring in natura, als boekhouder verzorgen ze voor ons de jaarrekening. En wat is er dan prettiger dan een boekhouder die met je meedenkt!

Links: Hendrik Galema (AJF) Rechts: Jelmer Sietzema (Alfa)

Landbouwstart & AJF verlengen opnieuw samenwerking!

Wij hebben wederom goed nieuws! Het aflopende sponsorcontract met Fosfaatrecht.nu (Landbouwstart) is met twee jaar verlengd. In tijden van (corona) crisis zijn wij extra dankbaar dat sponsoren onze vereniging trouw blijven. Op donderdag 28 april hebben Hendrik Galema, voorzitter AJF en Leon Veltman van Fosfaatrecht.nu de samenwerkingsovereenkomst getekend. De ondersteuning van jonge agrarische ondernemers is een belangrijk speerpunt voor Landbouwstart.

Landbouwstart staat voor moderne handel!
Wat verstaan ze onder modern?
Verregaande automatisering, vernieuwde concepten en vooral producten en diensten die voor uw als veehouder een meerwaarde hebben.

Landbouwstart is het bedrijf achter verschillende bekende agrarische websites met betrekking tot de online handel in fosfaatrechten, VVO’s, voeders, gebruiksgrond en meer en doen hun uiterste best de agrarische handel simpel, modern en transparant te laten verlopen op een vernieuwende manier.

Leon Veltman (Lanbouwstart) – Hendrik Galema (AJF)

Samenwerkingovereenkomst met LTO verlengd

De afgelopen weken zijn vertegenwoordigers van LTO Noord langs geweest bij de verenigingen AJF, DAJK, FAJK, HAJK, GAJK, GrAJK en OAJK om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. Hendrik Galema, ondertekende het contract namens de AJF. Dit is donderdag 22 april definitief bekrachtigd met een videogesprek tussen LTO Noord en de AJK’s.

Sinds 2016 hebben de provinciale AJK’s en LTO Noord een samenwerkingsovereenkomst. Bij beide organisaties leefde echter de wens om een stap verder te gaan in de samenwerking om daarmee te werken aan de gezamenlijke doelstelling: “het behartigen van de belangen van huidige en toekomstige agrarische ondernemers.

Lees hier het persbericht

Eieren gezocht!

Ook dit jaar lijkt het weer een slecht jaar voor de weidevogels te worden. De nesten zullen net als vorig jaar worden leeggegeten. Het voedsel van de roofvogels en het aantal roofvogels is op dit moment niet in balans, waardoor roofvogels en andere roofdieren zijn aangewezen op kuikens en eieren van de grutto, kieviet en schoolekster.
 
AJF zet zich in om de weidevogels te beschermen. We merken dat de grote rol van predatie bij de proviniciebestuurders niet wordt erkent. Dit blijkt onder andere uit plannen zoals het uitstellen van het bewerken van een volledig perceel zodra daar een nest is opgemerkt. Extraregels voor boeren neemt enkel het draagvlak voor weidevogel vriendelijk beheer weg. We willen de provinciebestuurders nogmaals duidelijk maken dat eerst de predatie aangepakt moet worden. En wat is er krachtiger dan het beeld!
 
Deze beelden verzamelen we en gaan we aanbieden aan de gedeputeerde. Het doel is om de gedeputeerde wakker te schudden en hem te laten inzien hoeveel kuikens er extra groot hadden kunnen worden als hij zich meer op de juiste manier voor de weidevogels zou inzetten.
 
Dus als je leeggegeten nesten vindt, maak een foto! Stond er een camera bij het nest, bewaar dan het filmpje of heb je geen camera bij de hand maak er een notitie van. En stuur deze naar ons op!
 
Stuur de foto’s, filmpjes en meldingen naar Johannes (06-12223095, johannesvanderveer@hotmail.com). Vermeld ook de plaatsnaam waar het nest lag bij je bericht! Hoe meer beelden, hoe krachtiger de boodschap!

Veenweideprogramma 21- 30 raakt melkveehouderij in veenweide

Vandaag hebben de dagelijks besturen van Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân ingestemd met het veenweideprogramma voor de komende 10 jaar.

Ze leggen dit besluit voor aan het algemeen bestuur en Provinciale Staten in mei. Als zij ook instemmen, is deze aanpak van peilverhoging een feit en zal dit vooral gevolgen hebben voor de bedrijven die boeren op veengrond met meer dan 80 cm veen en minder dan 40 cm kleidek. 

Het nieuw streefpeil wordt een grondwaterstand van 40 cm-maaiveld. Daarbij worden allerlei maatregelen genomen die moeten bijdragen aan het behoud van goed landbouwkundig gebruik, zoals maatwerk voor gebieden en flexibel peilbeheer waarbij het water hoog in de sloot staat als het kan en droog is en laag als het moet vanwege nattigheid en draagkracht. 

Het is een lastige opgave waar we nog veel moeten leren. Het zal er ook toe leiden dat landbouwgrond minder goed bruikbaar wordt, dat we gronden moet afwaarderen en vervangen door andere grond. Ook moeten we een verdienmodel ontwikkelen voor de boeren die meer en slechtere grond krijgen als gevolg van deze compensatie. Ook voor het omvormen van de bedrijfsvoering komen vergoedingen beschikbaar. Ook al is de afwaardering en het verdienmodel nog in uitwerking, de afspraken en de kaders die we hebben kunnen stellen voordat peilverhogingen ingaan, geven ons voldoende vertrouwen om de volgende stappen te maken in de kansrijke gebieden zoals Aldeboarn de Deelen.

Pas na een succesvolle aanpak en met voldoende geld voor compensatiemaatregelen kan de uitrol in andere gebieden plaatsvinden.

Lees het gehele persbericht.

Spinder verlengd samenwerking met AJF!

In 2019 zijn wij een samenwerking aangegaan met Spinder Dairy Housing Concepts gevestigd in Drachten. Afgelopen maand tekenden beide partijen het nieuwe sponsorcontract en verlengen daarmee de samenwerking voor maar liefst 3 jaar. Jehannes Bottema namens Spinder en AJF-penningmeester Uulco Brouwer maakten de afspraken voor de samenwerking en zijn blij dat dat de Agrarische Jongeren in Friesland hun kennis hiermee kunnen vergroten. Met de bijdrage van Spinder kunnen we activiteiten organiseren waarbij de leden informatie krijgen over actuele ontwikkelingen en kansen voor de agrarische sector. Spinder ziet dat de jeugd de toekomst heeft en speelt daarop in.

Spinder levert alles voor een comfortabele stalinrichting en maakt steeds slimmer meubilair voor in de ligboxenstal: de leefomgeving van de koe!  Spinder is de kleinste van de groten en de grootste van de kleinen en staat met name voor KWALITEIT.

Uulco Brouwer (AJF) en Rudmer Hilverda (Spinder) ondertekenen de samenwerking!

Landbouw levert massaal zienswijzen in op Veenweideprogramma 2021-2030

Het collectief van landbouworganisaties heeft zienswijzen ingediend op het ontwerp-veenweideprogramma 2030. Het collectief heeft één gezamenlijke  zienswijze ingediend, namens alle partijen. Daarnaast heeft AJF een eigen zienswijze gericht ingediend gericht op de toekomst van de jonge boer in het veenweidegebied.

Er zijn zo’n 260 zienswijzen ingediend en 85% daarvan komt uit de landbouw. Meer dan éénderde van alle boeren in het veenweidegebied heeft via een zienswijze (individueel of via klankbordgroepen of kansrijke gebieden) van zich laten horen!

Het ontwerp-veenweideprogramma heeft grote gevolgen voor het gehele gebied, pas in 2022 of 2026 wordt duidelijk wat dat betekent voor het peilbeheer. In gebieden met dik veen (>80 cm) en een dun kleipakket (<40 cm) gaan de peilverhogingen de komende 10 jaar plaatsvinden. Volgens ons is een peilmaatregel op dun veen of veen met een dik kleidek weinig effectief en draagt nauwelijks bij aan het realiseren van de doelen. Peilverhoging wordt verheven tot een ideologisch doel op zich. Er is bij boeren juist een positieve drive is om de echte doelen wel binnen handbereik te halen. Belangrijke voorwaarde is wel dat dingen in de juiste volgorde plaatsvinden en dat er vooral ook agrarisch perspectief moet zijn met een goed verdienpotentieel.

De landbouw was gewend de boeren mee te nemen in de ontwikkelingen en via klankbord- en initiatiefgroepen een duidelijke stem te geven. Het ontwerp-veenweideprogramma is zonder de landbouw geschreven waardoor draagvlak en vertrouwen ver te zoeken is. Wij doen dan ook een klemmend beroep op de overheden om echt “fan ûnderen op” met de landbouw het definitieve programma te schrijven, geen dictaat maar in samenspraak met (jonge) boeren,  de natuurorganisaties en de bewoners. Het komen tot een gedragen plan of programma vergt wat ons betreft dan ook een stap terug in de procedure.”

In februari wordt duidelijk wat provincie en het Wetterskip met de zienswijzen gaan doen. Iedere indiener mag komende maand een persoonlijk antwoord verwachten op zijn of haar zienswijze.

We zijn trots dat veel boeren van zich hebben laten horen!

Hieronder kun je de zienswijzen van het Landbouwcollectief en AJF lezen.

𝐃𝐚𝐦 𝐁𝐞𝐭𝐨𝐧 𝐯𝐞𝐫𝐥𝐞𝐧𝐠𝐝 𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐨𝐫𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭 𝐀𝐉𝐅

Dam Beton verlengd de samenwerking met Agrarische Jongeren Friesland (AJF).

Ondanks deze bijzondere tijd willen wij jullie graag mededelen dat Dam Beton het sponsorcontract met 2 jaar verlengd heeft. Afgelopen week ondertekenden Rudmer Boersma, namens Dam Beton en Joost Mulder namens AJF, het sponsorcontract.

Met deze bijdrage kan AJF activiteiten organiseren waarbij de leden informatie krijgen over actuele ontwikkelingen en kansen voor de sector. Daarnaast is AJF de plek om praktijkervaring op te doen in het besturen van een vereniging.

Foto is duplicaat van ondertekening 2019 (voor de corona) Joost Mulder (AJF) – Rudmer Boersma (Dam)

𝐍𝐢𝐞𝐮𝐰𝐬𝐟𝐥𝐢𝐭𝐬 𝐀𝐉𝐅 𝐃𝐞𝐜𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟎


In de vorige nieuwsflits van juli leek het erop dat we in het tweede helft van het jaar weer een beetje los konden met fysieke bijeenkomsten. Vol enthousiasme! Dat was ook het geval deze zomer, maar inmiddels zitten we alweer een aantal maanden in de extra beperkingen en is online vergadering de standaard. Mooi dat het mogelijk is, maar nog mooier als het straks niet meer hoeft.

Via deze NIEUWSFLITS willen we iedereen weer een beetje bijpraten over de ontwikkelingen binnen de AJF op het gebied van belangenbehartiging. Een aantal onderwerpen zijn voor iedereen van toepassing, andere onderwerpen zijn gebieds- of situatie afhankelijk. Zijn er bij jou in het gebied ontwikkelingen gaande, twijfel dan niet om contact op te nemen met iemand van het dagelijks bestuur! Gegevens van de bestuursleden zijn ook in de nieuwsflits te vinden.

Hopelijk drinken we in 2021 snel weer een biertje met z’n allen en praten we op die manier weer bij!

Dagelijks Bestuur AJF

AJF Nieuwsflits 5 december 2020