Eieren gezocht!

Ook dit jaar lijkt het weer een slecht jaar voor de weidevogels te worden. De nesten zullen net als vorig jaar worden leeggegeten. Het voedsel van de roofvogels en het aantal roofvogels is op dit moment niet in balans, waardoor roofvogels en andere roofdieren zijn aangewezen op kuikens en eieren van de grutto, kieviet en schoolekster.
 
AJF zet zich in om de weidevogels te beschermen. We merken dat de grote rol van predatie bij de proviniciebestuurders niet wordt erkent. Dit blijkt onder andere uit plannen zoals het uitstellen van het bewerken van een volledig perceel zodra daar een nest is opgemerkt. Extraregels voor boeren neemt enkel het draagvlak voor weidevogel vriendelijk beheer weg. We willen de provinciebestuurders nogmaals duidelijk maken dat eerst de predatie aangepakt moet worden. En wat is er krachtiger dan het beeld!
 
Deze beelden verzamelen we en gaan we aanbieden aan de gedeputeerde. Het doel is om de gedeputeerde wakker te schudden en hem te laten inzien hoeveel kuikens er extra groot hadden kunnen worden als hij zich meer op de juiste manier voor de weidevogels zou inzetten.
 
Dus als je leeggegeten nesten vindt, maak een foto! Stond er een camera bij het nest, bewaar dan het filmpje of heb je geen camera bij de hand maak er een notitie van. En stuur deze naar ons op!
 
Stuur de foto’s, filmpjes en meldingen naar Johannes (06-12223095, johannesvanderveer@hotmail.com). Vermeld ook de plaatsnaam waar het nest lag bij je bericht! Hoe meer beelden, hoe krachtiger de boodschap!

Veenweideprogramma 21- 30 raakt melkveehouderij in veenweide

Vandaag hebben de dagelijks besturen van Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân ingestemd met het veenweideprogramma voor de komende 10 jaar.

Ze leggen dit besluit voor aan het algemeen bestuur en Provinciale Staten in mei. Als zij ook instemmen, is deze aanpak van peilverhoging een feit en zal dit vooral gevolgen hebben voor de bedrijven die boeren op veengrond met meer dan 80 cm veen en minder dan 40 cm kleidek. 

Het nieuw streefpeil wordt een grondwaterstand van 40 cm-maaiveld. Daarbij worden allerlei maatregelen genomen die moeten bijdragen aan het behoud van goed landbouwkundig gebruik, zoals maatwerk voor gebieden en flexibel peilbeheer waarbij het water hoog in de sloot staat als het kan en droog is en laag als het moet vanwege nattigheid en draagkracht. 

Het is een lastige opgave waar we nog veel moeten leren. Het zal er ook toe leiden dat landbouwgrond minder goed bruikbaar wordt, dat we gronden moet afwaarderen en vervangen door andere grond. Ook moeten we een verdienmodel ontwikkelen voor de boeren die meer en slechtere grond krijgen als gevolg van deze compensatie. Ook voor het omvormen van de bedrijfsvoering komen vergoedingen beschikbaar. Ook al is de afwaardering en het verdienmodel nog in uitwerking, de afspraken en de kaders die we hebben kunnen stellen voordat peilverhogingen ingaan, geven ons voldoende vertrouwen om de volgende stappen te maken in de kansrijke gebieden zoals Aldeboarn de Deelen.

Pas na een succesvolle aanpak en met voldoende geld voor compensatiemaatregelen kan de uitrol in andere gebieden plaatsvinden.

Lees het gehele persbericht.

Spinder verlengd samenwerking met AJF!

In 2019 zijn wij een samenwerking aangegaan met Spinder Dairy Housing Concepts gevestigd in Drachten. Afgelopen maand tekenden beide partijen het nieuwe sponsorcontract en verlengen daarmee de samenwerking voor maar liefst 3 jaar. Jehannes Bottema namens Spinder en AJF-penningmeester Uulco Brouwer maakten de afspraken voor de samenwerking en zijn blij dat dat de Agrarische Jongeren in Friesland hun kennis hiermee kunnen vergroten. Met de bijdrage van Spinder kunnen we activiteiten organiseren waarbij de leden informatie krijgen over actuele ontwikkelingen en kansen voor de agrarische sector. Spinder ziet dat de jeugd de toekomst heeft en speelt daarop in.

Spinder levert alles voor een comfortabele stalinrichting en maakt steeds slimmer meubilair voor in de ligboxenstal: de leefomgeving van de koe!  Spinder is de kleinste van de groten en de grootste van de kleinen en staat met name voor KWALITEIT.

Uulco Brouwer (AJF) en Rudmer Hilverda (Spinder) ondertekenen de samenwerking!

Landbouw levert massaal zienswijzen in op Veenweideprogramma 2021-2030

Het collectief van landbouworganisaties heeft zienswijzen ingediend op het ontwerp-veenweideprogramma 2030. Het collectief heeft één gezamenlijke  zienswijze ingediend, namens alle partijen. Daarnaast heeft AJF een eigen zienswijze gericht ingediend gericht op de toekomst van de jonge boer in het veenweidegebied.

Er zijn zo’n 260 zienswijzen ingediend en 85% daarvan komt uit de landbouw. Meer dan éénderde van alle boeren in het veenweidegebied heeft via een zienswijze (individueel of via klankbordgroepen of kansrijke gebieden) van zich laten horen!

Het ontwerp-veenweideprogramma heeft grote gevolgen voor het gehele gebied, pas in 2022 of 2026 wordt duidelijk wat dat betekent voor het peilbeheer. In gebieden met dik veen (>80 cm) en een dun kleipakket (<40 cm) gaan de peilverhogingen de komende 10 jaar plaatsvinden. Volgens ons is een peilmaatregel op dun veen of veen met een dik kleidek weinig effectief en draagt nauwelijks bij aan het realiseren van de doelen. Peilverhoging wordt verheven tot een ideologisch doel op zich. Er is bij boeren juist een positieve drive is om de echte doelen wel binnen handbereik te halen. Belangrijke voorwaarde is wel dat dingen in de juiste volgorde plaatsvinden en dat er vooral ook agrarisch perspectief moet zijn met een goed verdienpotentieel.

De landbouw was gewend de boeren mee te nemen in de ontwikkelingen en via klankbord- en initiatiefgroepen een duidelijke stem te geven. Het ontwerp-veenweideprogramma is zonder de landbouw geschreven waardoor draagvlak en vertrouwen ver te zoeken is. Wij doen dan ook een klemmend beroep op de overheden om echt “fan ûnderen op” met de landbouw het definitieve programma te schrijven, geen dictaat maar in samenspraak met (jonge) boeren,  de natuurorganisaties en de bewoners. Het komen tot een gedragen plan of programma vergt wat ons betreft dan ook een stap terug in de procedure.”

In februari wordt duidelijk wat provincie en het Wetterskip met de zienswijzen gaan doen. Iedere indiener mag komende maand een persoonlijk antwoord verwachten op zijn of haar zienswijze.

We zijn trots dat veel boeren van zich hebben laten horen!

Hieronder kun je de zienswijzen van het Landbouwcollectief en AJF lezen.

𝐃𝐚𝐦 𝐁𝐞𝐭𝐨𝐧 𝐯𝐞𝐫𝐥𝐞𝐧𝐠𝐝 𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐨𝐫𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭 𝐀𝐉𝐅

Dam Beton verlengd de samenwerking met Agrarische Jongeren Friesland (AJF).

Ondanks deze bijzondere tijd willen wij jullie graag mededelen dat Dam Beton het sponsorcontract met 2 jaar verlengd heeft. Afgelopen week ondertekenden Rudmer Boersma, namens Dam Beton en Joost Mulder namens AJF, het sponsorcontract.

Met deze bijdrage kan AJF activiteiten organiseren waarbij de leden informatie krijgen over actuele ontwikkelingen en kansen voor de sector. Daarnaast is AJF de plek om praktijkervaring op te doen in het besturen van een vereniging.

Foto is duplicaat van ondertekening 2019 (voor de corona) Joost Mulder (AJF) – Rudmer Boersma (Dam)

𝐍𝐢𝐞𝐮𝐰𝐬𝐟𝐥𝐢𝐭𝐬 𝐀𝐉𝐅 𝐃𝐞𝐜𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟎


In de vorige nieuwsflits van juli leek het erop dat we in het tweede helft van het jaar weer een beetje los konden met fysieke bijeenkomsten. Vol enthousiasme! Dat was ook het geval deze zomer, maar inmiddels zitten we alweer een aantal maanden in de extra beperkingen en is online vergadering de standaard. Mooi dat het mogelijk is, maar nog mooier als het straks niet meer hoeft.

Via deze NIEUWSFLITS willen we iedereen weer een beetje bijpraten over de ontwikkelingen binnen de AJF op het gebied van belangenbehartiging. Een aantal onderwerpen zijn voor iedereen van toepassing, andere onderwerpen zijn gebieds- of situatie afhankelijk. Zijn er bij jou in het gebied ontwikkelingen gaande, twijfel dan niet om contact op te nemen met iemand van het dagelijks bestuur! Gegevens van de bestuursleden zijn ook in de nieuwsflits te vinden.

Hopelijk drinken we in 2021 snel weer een biertje met z’n allen en praten we op die manier weer bij!

Dagelijks Bestuur AJF

AJF Nieuwsflits 5 december 2020

𝐊𝐞𝐧𝐧𝐢𝐬𝐯𝐨𝐮𝐜𝐡𝐞𝐫𝐬 𝐯𝐨𝐨𝐫 (𝐣𝐨𝐧𝐠𝐞) 𝐛𝐨𝐞𝐫𝐞𝐧

Met de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie, ook wel de SABE-regeling geheten, kan je ‘kennis inkopen’. Met het aanvragen van een kennisvoucher ter waarde van 1.500 euro kan je een erkende bedrijfsadviseur inschakelen of een cursus volgen. Wij wijzen jou als lid graag op deze mogelijkheden.

Deze kennisvoucher kan vanaf maandag 30 november aangevraagd worden, is één jaar geldig en kan ingezet worden voor diverse aandachtsgebieden, zoals stikstofemissie, gezonde bodem, natuurinclusieve landbouw, precisielandbouw, persoonlijke ontwikkeling of bedrijfsopvolging.

Bundelen
Agrarische ondernemers kunnen de vouchers eveneens bundelen, om gebruik te maken van advisering in groepsverband. Ook kan de voucher worden ingezet voor het volgen van een verdiepingscursus stikstof. Er zijn het komende jaar 2.000 vouchers beschikbaar; er wordt dan ook een ‘run’ verwacht op deze vouchers.

De aanvragen voor samenwerkingsverbanden zijn inmiddels opengesteld en kunnen tot 11 december ingediend worden. Het gaat dan om samenwerkingsverbanden die zich bijvoorbeeld richten op bodembeheer, diergezondheid of verdienvermogen.

Meer weten?
Op dinsdag 10 november is via een webinar meer inzicht gegeven in de mogelijkheden van de SABE-regeling. Het webinar is hier terug te kijken.

𝗛𝗲𝘁 𝘃𝗲𝗲𝗻 𝗺𝗼𝗲𝘁 𝗻𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿!

Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân presenteren vandaag met het ontwerpprogramma ‘Foarút mei de Fryske feangreiden’, hun plannen voor het veenweidegebied van Fryslân voor de komende 10 jaar. Dit is een ambitieus plan met één centrale boodschap: het veen moet natter!

De veenweidevisie van 2015 voldoet volgens de overheden niet meer aan afspraken die sindsdien gemaakt zijn, waaronder het landelijke klimaatakkoord die voor de veenweidegebieden 1 megaton CO2 reductie voorschrijft.  Fryslân wil 40% van deze 1 Mton CO2 voor haar rekening nemen en dus 0,4 Mton CO2 reductie bereikt hebben in 2030.   

Nee tegen het gehele plan, ja op onderdelen 
Geart Benedictus licht toe: ‘Foarút mei de Fryske feangreiden wordt dus vandaag openbaar. Alleen de verantwoordelijk bestuurders van de zeven landbouwpartijen en ikzelf als vertegenwoordiger van deze zeven, kregen inzicht in het plan. Ook al hebben we afgelopen tijd met de provincie en het Wetterskip meerdere keren het plan besproken en nog de nodige aanpassingen kunnen doorvoeren waarmee onze leden beter uit de voeten kunnen, het totaal heeft niet onze steun. Het is een lijvig plan met vele onderdelen; we staan achter sommige onderdelen, maar andere onderdelen helemaal niet of alleen onder voorwaarden. Zo vinden we het logisch dat we doorpakken met ontwikkelgebieden Hege Warren en Aldeboarn de Deelen, maar onbegrijpelijk dat moerige gronden met minder dan 80 cm veen en veengronden met meer dan 40 cm klei nog steeds in de opgave zitten. Uit onderzoek o.a. van de provincie weten we dat peilmaatregelen op dit soort gronden nauwelijks effect hebben. 
Daarnaast wil de provincie erg veel geld uittrekken voor afwaardering en vervanging van grond en transitie van de landbouw naar een passend verdienmodel voor de melkveehouderij in het veenweidegebied, maar dat geld is er niet eens! Gelukkig gaat de provincie mee in onze aanpak ‘Geen geld, Geen Zwitsers’! We gaan boeren niet aan de ketting leggen met heftige peilmaatregelen als er geen geld is voor een goede compensatie van grond en maatregelen om de blijvende boeren toekomstperspectief te geven’. 

Grondwaterstand omhoog
Om deze reductie te halen moet het veen veel natter worden. In de eerste versie van het plan stond een slootpeil jaarrond van 20 cm onder het maaiveld. De onderhandelingen zijn gestaakt op een grondwaterstand van 40 cm onder maaiveld, maar ook dit leidt tot beperking in gebruik. ‘Foarút mei de Fryske feangreiden’ voorziet in twee peilaanpakken, met en zonder behoud van goed landbouwkundig gebruik. 
Met behoud wordt ‘hoger als het kan en lager als het moet’ (HAKLAM) de methodiek. Deze aanpak moet nog verder getest en ontwikkeld worden. Boeren en waterbeheerder gaan hier samen mee aan de slag. Om inzicht te krijgen in de grondwaterstand wordt gebruik gemaakt van de meetpennen van Boeren Meten Water. Het slootpeilbeheer is een afgeleide en wordt gestuurd op basis van grondwaterstand, bodemvocht, weersvoorspelling, gewasopname, verdamping en draagkracht van de bodem. 

Beperking grondgebruik, alleen als er geld is 
De andere variant is dus een peilaanpak van gemiddeld 40 cm onder het maaiveld. Met deze ambitie zal landbouwgrond in delen van peilvakken te nat worden voor normaal gebruik. Het plan is om deze gronden af te waarderen met behoud van functie en boeren te voorzien van vervangende grond. Dat kan alleen als in deze zogenaamde ontwikkelgebieden bedrijven worden opgekocht of verplaatst naar elders. De stoppers en vertrekkers maken dan plaats voor de achterblijvers die -zonder dat ze daarvoor betalen- extra grond krijgen ter compensatie van gronden die te nat worden. Het is de bedoeling dat deze melkveebedrijven hun bedrijfsmodel daarop aanpassen en ook daarvoor zou transitiegeld beschikbaar moeten komen. De kosten van ‘Foarút mei de Fryske feangreiden’ bedragen meer dan een half miljard en het overgrote deel daarvan wordt besteed aan vervangende grond voor boeren en eenmalige vergoeding voor aanpassing van bedrijfsvoeringen. Het probleem is dat het geld er nog niet is! Op dit moment is er ruim 65 miljoen beschikbaar en dat is al niet voldoende voor de aanpak van de Hege Warren en het gebied Aldeboarn de Deelen. Als er geen geld is, komt er ook geen aanpak voor een peilniveau van 40 cm onder het maaiveld. 

Behoud perspectief voor de landbouw 
Dat het natter maken van veengrond boeren schade berokkend onderschrijft het ontwerpprogramma. Hoe de achterblijvende bedrijven een toekomstperspectief krijgen met meer grond die slechts deels bruikbaar is voor de landbouw is een zoektocht. Daarbij hoort het afwaarderen en vervangen van grond, maar op zichzelf levert dat geen vervangend verdienmodel op. Het programma zet zwaar in op het ontwikkelen van perspectieven die realistisch zijn en uit te rollen in andere gebieden. Het gebied Aldeboarn de Deelen wordt in veel opzichten een belangrijke testcase, de oplossingen en verdienmodellen die daar ontwikkeld worden moeten zó goed zijn dat ze in de andere gebieden ook ingezet kunnen worden. 

Bodemmaatregelen onderbelicht  
Waar het plan ook in tekort schiet zijn juist de kansrijke bodemmaatregelen. Zoals het opbrengen van dunne laagjes klei op veengronden, waarbij door de vorming van een klei-humus complex koolstof wordt vastgelegd en veel CO2 reductie wordt bereikt. In laboratoriumproeven zijn reducties gemeten van meer dan 50%. ‘Er moet ons inziens veel meer ingezet worden op oplossingen zoals bodemmaatregelen die veenoxidatie en CO2 uitstoot beperken, dan hoeven we niet alles op te lossen met heftige peilmaatregelen en kunnen we in gebieden een mooie mix maken van water- en bodemmaatregelen’, aldus Benedictus. 

Raadplegen achterban   
Nu het programma ‘Foarút mei de Fryske feangreiden’ openbaar is, kunnen we ook met de rest van onze bestuurders en onze leden in gesprek gaan. 
Vanuit de 7 landbouwpartijen gaan we één gezamenlijke reactie formuleren en als zienswijze indienen bij de Provincie. Natuurlijk staat het elke burger en boer vrij om zelf ook een zienswijze in te dienen.
In coronatijd moet het betrekken van de achterban helaas digitaal, maar elke landbouwpartij gaat z’n best doen om onze voorlopig standpunten te bespreken met de eigen achterban en met inbreng van de leden definitief te maken voor de Kerstdagen.  Provincie en Wetterskip gaan in de komende periode 3 webinars organiseren, waarvan één specifiek is over de landbouwmaatregelen. We roepen jullie op om deze zeker te volgen. Verder zullen Jan van Weperen en Douwe Hoogland nog in gesprek gaan met verschillende klankbordgroepen van onder andere de kansrijke gebieden om ook van deze boeren input te krijgen’.  

Het uitgeschreven voorlopig standpunt landbouwpartijen

Veenweideprogramma 2021-2030 achtergronddocument
Veenweideprogramma 2021-2030 
Veenweideprogramma 2021-2030 nadeelcompensatie

Verlenging sponsorcontract met AB Vakwerk

AB Vakwerk en AJF Friesland verlengen de sponsorovereenkomst voor een periode van 3 jaar. AB Vakwerk en AJF zien in de samenwerking mogelijkheden om elkaars activiteiten te verstreken. Waar AB Vakwerk zich sterk maakt om voldoende en goed geschoold personeel klaar te hebben staan voor de (toekomstige) ondernemers zet de AJF zich voor de volle 100% in voor het bestaansrecht van deze jonge ondernemers en de agrarische sector in zijn geheel. Wij zijn blij met de voortzetting van onze samenwerking!

AB Vakwerk https://www.abvakwerk.nl/