Alfa verlengt opnieuw sponsorcontract AJF

Alfa Accountants en Adviseurs heeft gisteren de sponsorovereenkomst met de Agrarische Jongeren Friesland (AJF) met drie jaar verlengd. Het verlengen van het sponsorschap met Alfa Accountants voor nog eens 3 jaar is een geweldige steun voor AJF. Het is duidelijk dat ze zich toewijden aan het ondersteunen van de jonge boeren in Friesland. Dit partnerschap is essentieel en deze bijdrage heeft een grote impact op het mogelijk maken van onze initiatieven en programma’s ten behoeve van agrarische jongeren in Fryslân.

AJF is trots dat Alfa Accountants zich weer wil verbinden aan de toekomst van jonge boeren en tuinders in Friesland.

Jelmer Sietzema (Alfa) en Akkelien Hettinga (AJF)

 

 

Provinsje Fryslân enthousiast over landbouwparagraaf Friese landbouwpartijen

Als AJF zijn we vanaf het begin betrokken bij het Fries Programma Landelijk Gebied (FPLG). In maart j.l. waren Maurits en Hendrik middels een vierdaagse werksessie betrokken bij de opstart die uiteindelijk resulteerde in een eerste versie. Deze is op 1 juli door de provincie aangeleverd bij het Rijk.

De doelstellingen voor stikstof, klimaat en water waren overduidelijk maar als Friese landbouwpartijen misten we een visie, een richting en een kader voor de landbouw. Dit heeft ons doen besluiten om samen met een aantal andere landbouwpartijen een landbouwparagraaf te schrijven met de ambitie deze aan te laten haken aan het FPLG.

Dit document is door landbouwgedeputeerde Femke Wiersma met enthousiasme in ontvangst genomen met de toezegging dat wij op korte termijn reactie zullen ontvangen.

De landbouwparagraaf is hier te lezen:

Perspectiefversie

AJF Sponsorbijeenkomst groot succes!

Donderdag 14 september organiseerden wij een netwerkbijeenkomst voor alle sponsoren en relaties van de AJF. Met 26 personen kwamen we samen bij ‘Het Buiten-Land’ Pitch & Putt in Leeuwarden. Na de koffie & thee hebben we eerst de afslag en het putten geoefend, waarna we verdeeld in groepjes 9 holes hebben gespeeld. Voor vele een eerste kennismaking met Golf, maar hartstikke leuk om met elkaar te doen.

Aansluitend stond er een lekkere lunch klaar waarbij genoeg ruimte was om met elkaar in gesprek te gaan. We kijken terug op een geslaagde en sportieve bijeenkomst. AJF kan zich mede dankzij haar partners ontwikkelen en ontplooien tot een professionele organisatie voor de jonge boeren in Friesland en zijn daar ontzettend dankbaar voor.

 

 

 

 

AJF afdelingbestuurders maakt kennis met GreenInclusive

Een inspirerende avond met AJF partner GreenInclusive
Met trots verwelkomde GreenInclusive de afdelingsbestuurders van AJF op de proeflocatie in Nieuwehorne. Een geweldige bijeenkomst waarbij gedreven bestuursleden van onze 19 verschillende afdelingen bij elkaar kwamen om verenigingszaken met elkaar te delen en vervolgens kennis te maken met hun nieuwe partner GreenInclusive. Een waardevolle avond, ook om te horen hoe GreenInclusive bouwt aan waardeketens, samenwerkingen en kijkt welke kansen er liggen voor een toekomstbestendige Friese landbouwsector.
Hoogtepunt van de avond was de praktijkdemonstratie van het maaien van vezelhennep. Op het proefveld in het prachtige Nieuwehorne lieten ze zien hoe deze veelbelovende teelt en oogstmethode in zijn werk gaat.

Vacature Landbouwzetel Wetterskip Fryslân

Heb jij een agrarisch hart en kennis van landbouw en denk je graag mee over het beheer van water? Stel je dan beschikbaar voor het waterschapsbestuur Wetterskip Fryslân.

Schoon en voldoende zoet water is voor iedereen belangrijk. Dat geldt zeker ook voor boeren en tuinders.

Waterschappen hebben hierin een belangrijke rol. Daarom is het goed dat er in de besturen van de waterschappen landbouwzetels zijn. Inmiddels is voor het Wetterskip Fryslân een nieuw Dagelijks Bestuur samengesteld, waar de geborgde zetels, fractie Ongebouwd ook in deelneemt.

Open kandidaatstelling
In het Algemeen Bestuur Wetterskip Fryslân is nu een positie vacant voor de fractie ongebouwd. LTO Noord is samen met andere landbouwpartijen aangewezen om een kandidaat voor te dragen voor de landbouwzetel in de provincie Fryslân. Iedereen die zich verbonden voelt met de land- en tuinbouw en de sector een warm hart toedraagt, kan zich hiervoor kandidaat stellen.

Solliciteren
Belangstelling?
Bekijk dan de profielschets op https://www.ltonoord.nl/over-lto-noord/werken-bij-lto-noord/45-vacature-landbouwzetel-wetterskip-fryslan

Solliciteren kan tot en met 18 juni door het kandidaatstellingsformulier met een motivatiebrief te mailen aan dbeugels@ltonoord.nl.

Benoemingsprocedure
Een vertrouwenscommissie, bestaande uit NMV, NAV, AJF, Friesch Grondbezit en LTO Noord selecteren uit de aanmeldingen het aantal kandidaten. Deze worden op de hoogte gebracht van de verdere procedure.

Meer informatie
Wil je meer informatie over de inhoud van de bestuursfunctie of over de benoemingsprocedure? Neem dan contact op met: 088-888-6666.

Gearwurking Ikkerbouw & Molkveehalderij

Gezien de ontwikkelingen die spelen en alles wat op onze sector af komt, hebben we elkaar in deze tijden meer dan nodig. Wij als AJF willen de akkerbouw en melkveehouderij dichter bij elkaar brengen.

Het doel is elkaar en elkaars uitdagingen beter te leren kennen en een zaadje te planten voor een mogelijke samenwerking. We koersen hierbij op toegevoegde waarde voor zowel de akkerbouwer als de melkveehouder wat maakt dat jouw bedrijf klaar is voor de toekomst! Dit gaat verder dan alleen het ruilen van aardappelland met maisland en het aan en afvoeren van drijfmest, maar juist samenwerken op een duurzame en toekomstbestendige manier in de breedste zin van het woord.

Het komende half jaar zal bestaan uit een carrousel met een viertal bijeenkomsten waar we de verschillende aspecten van samenwerken uitlichten.

1e bijeenkomst    Grond & Stront (teelt technisch)

Op dinsdag 18 juli a.s. zijn we te gast bij George Pars Graanhandel B.V. te Sint Jacobiparochie.

Hier gaan we samen met de adviseurs bij de aangelegde demo velden langs. We gaan zowel in op de akkerbouw teelten, als op de gewassen die een melkveehouder teelt.

2e bijeenkomst    Sociaal
Wanneer kun je goed samenwerken? Het sociale aspect is misschien nog wel de grootste uitdaging. Elkaar leren kennen, en elkaar kunnen vertrouwen, is volgens ons cruciaal voor een succesvolle samenwerking. Deze avond zal in het teken staan van verbinden.

3e bijeenkomst    Financieel
We kunnen er een heel mooi verhaal van maken, maar het verdienmodel is onmisbaar in een goede samenwerking. Uiteindelijk moet het rendabel zijn voor beide partijen. Op deze avond worden we meegenomen in hoe een akkerbouw en melkveehouderij onderneming financieel in elkaar zit en welke uitdagingen en kansen daarbij gepaard gaan.

4e bijeenkomst    Terugblik & borrel
We sluiten de carrousel af met een avond waarbij we terugblikken op het afgelopen half jaar. Daarnaast komen ondernemers aan het woord die al op een bepaalde manier verdergaande samenwerkingsverbanden hebben.

We zijn op zoek naar leden die een bedrijf thuis hebben of van plan zijn een bedrijf over te nemen en het aandurven om een eventuele verdergaande samenwerking aan te gaan. Wordt jij hier enthousiast van?

Aanmelden kan tot 27 juni a.s. door een Whats-app bericht te sturen met je naam en mail adres naar:

Akkelien Hettinga                                        06-27341931
Veronica Brolsma                                        06-21665358
Sieta van der Kamp (secretariaat)       06-30334278

Het is van belang dat we een goede mix hebben met akkerbouwers en melkveehouders. Dus let op: VOL = VOL.

Degenen die mee kunnen doen ontvangen van ons een bevestiging door middel van een officiële uitnodiging voor de eerste bijeenkomst. Van hen word dan ook verwacht dat ze bij iedere bijeenkomst aanwezig zijn. Data wordt vroegtijdig gecommuniceerd.

AJF sluit samenwerking met GreenInclusive

Persbericht: 25 mei 2023

Afgelopen week tekende het bestuur van de Agrarische Jongeren Friesland een samenwerkingsovereenkomst met GreenInclusive. Het doel is om kennis te delen en de mogelijkheden met elkaar te verkennen om invulling te geven aan een toekomstbestendige landbouw.

Agrarische Jongeren Friesland (AJF) telt meer dan 1.000 leden die met elkaar een gezonde toekomst willen creëren voor boerenbedrijven in Friesland. Nu van de sector een transitie wordt gevraagd, zijn de jonge ondernemers op zoek naar perspectief om het voortbestaan van het boerenbedrijf te kunnen garanderen. Dat is zeker in Friesland heel belangrijk. Vanuit maatschappelijk en cultureel oogpunt is het lokale agrarisch achterland integraal onderdeel van onze samenleving.

AJF-bestuursleden Veronica Brolsma en Akkelien Hettinga zijn dan ook blij met de samenwerking: “GreenInclusive is bezig met duurzame nieuwe verdienmodellen voor onze sector. Zij zijn koploper in Nederland en maken zich sterk voor agrariërs in Friesland. We zijn trots dat we hier onze regio samen kunnen optrekken in het belang van onze leden.”

GreenInclusive vindt de samenwerking met jonge agrariërs heel belangrijk “We willen nieuwe ketens vormgeven die voor de lange termijn bijdragen aan onze regionale economie. Ons uitgangspunt is om de agrarische sector daar een sterke positie in te geven. Met de natuurlijke grondstoffen die agrariërs telen, is de bouwsector in staat om ook haar verduurzamingsopgave te realiseren. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat agrariërs die deze keuze maken daar maximaal economisch en ecologisch van kunnen profiteren,” zegt Loraine Westerneng van GreenInclusive.

Afsprakenkader Akker- en Weidevogels voor het behoud van nesten in Fryslân

Houd contact met fûgelwacht en nazorgers

Het weidevogelseizoen is in Friesland in volle gang. De grutto, kievit, tureluur en andere weidevogels worden weer met hun nesten gespot in het boerenland. Om weidevogels en hun nesten zo goed mogelijk te beschermen, roept de AJF hun leden op om de contacten met de lokale fûgelwacht warm te houden.

Om weidevogels en hun nesten zo goed mogelijk te beschermen is door provincie Fryslân al in 2011 het Afsprakenkader akker- en weidevogels in het leven geroepen. Agrarische Jongeren Friesland (AJF) is één van de partners in het afsprakenkader. Goed contact met de fûgelwacht en de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) kan het verschil maken in de bescherming van weidevogels en hun nesten.

‘De fûgelwachten hebben de kennis in huis. Zo kunnen de boer en nazorger er samen alles aan doen om de nesten te beschermen, bijvoorbeeld tijdens het sleepslangen.’

Nestpannen
Volgens de AJF zijn er al drieduizend nestpannen in omloop in de provincie. De nestpannen worden over het nest gelegd, voordat de boer of loonwerker bijvoorbeeld gaat sleepslangen of maaien. De AJF roept de leden nogmaals op om dergelijke maatregelen te nemen, samen met de nazorger.

Om boeren daar zoveel mogelijk in te ondersteunen, zal de vereniging gedurende het weidevogelseizoen boeren informeren over de mogelijkheden die er zijn om goed aandacht te hebben voor de akker- en weidevogels. Zo worden er tips en algemene adviezen gedeeld, onder meer in nauwe samenspraak met ‘Grutsk op ús Greidefûgels’. Dat een initiatief is van Agrarische Jongeren Fryslân (AJF), LTO Noord, Kollektivenberied Fryslân, de BFVW, Cumela, Nordwin College (Aeres), Hogeschool Van Hall Larenstein en de Provincie Fryslân.

Wettelijke zorgplicht
De AJF ondersteunt leden in de uitoefening van de wettelijke zorgplicht. De wijze waarop ondernemers hier invulling aan geven, is hun eigen keuze en verantwoordelijkheid. In Friesland zijn 104 fûgelwachten actief, met zo’n 3.500 vrijwilligers. De nadruk van het werk van al deze vrijwilligers ligt op het inventariseren en monitoren van diverse vogelsoorten. Ook creëren ze goede nestgelegenheid en broedomstandigheden.

Weidevogeldrone
De fûgelwachten helpen bij zoeken van de nesten, het intekenen ervan op de kaarten en helpen om de nesten en kuikens te beschermen. Boeren kunnen de kaarten gebruiken om tijdens het landwerk rekening te houden met de nesten en kuikens. Ook kan er een weidevogeldrone worden ingezet om te monitoren.

Meer informatie over de bescherming van weidevogels en hun nesten is te vinden op https://grutskopusgreidefugels.nl/

Grutsk op Gurbe! https://www.youtube.com/watch?v=v5jfmd7RrfE