Geslaagde opening AJF-seizoen 2021/2022

Door corona is de Algemene Ledenvergadering (ALV) in het voorjaar niet doorgegaan en hadden we besloten de ALV én de startavond van het seizoen in één avond te organiseren. Aangezien iedereen elkaar een tijd niet had gezien was de insteek om er vooral een gezellige avond van te maken. Onze sponsor Silobags had hun bedrijfspand in Winsum beschikbaar gesteld en hier konden wij maandagavond onze leden en relaties ontvangen.

De avond werd geopend door AJF voorzitter Hendrik Galema en tijdens het officiële gedeelte werden de jaarstukken van de vereniging besproken waaronder het financieel jaarverslag en de begroting voor het komende verenigingsjaar. Ook vond er een bestuurswisseling plaats. We hebben afscheid genomen van Uulco Brouwer en Joost Mulder. Twee gekozen bestuurders Veronica Brolsma en Jessica Knol gaan officieel verder als dagelijks bestuurder bij AJF waar ze al geruime tijd meedraaiden. Tot slot is Hendrik Galema unaniem herkozen als voorzitter na zijn eerste jaar. Na het vergadergedeelte hebben we een pubquiz gedaan, onder leiding van quizmaster & DAJK-er Casper Mentink. Daarna was er tijd voor elkaar, gezelligheid, een drankje en muziek van Joop Obama & The Presidents.
Een goede start voor een nieuw AJF seizoen!

 

 

“Grutsk” op de verlenging van het partnership met de Friese Rabobanken!

Met gepaste trots mogen we bekendmaken dat Friese Rabobanken de sponsorovereenkomst met de AJF met maar liefst drie jaar verlengd heeft!

Gistermiddag heeft de ondertekening plaats gevonden in Sint Jacobiparochie op ’t Hiem bij vicevoorzitter Jantine Akkerman.
De AJF kan hiermee activiteiten organiseren waarbij leden informatie krijgen over actuele ontwikkelingen en kansen voor de sector. De AJF heeft circa 850 leden tussen de 16 en 35 jaar, verdeeld over 23 afdelingen in Friesland. Het gaat hierbij niet alleen om financiële ondersteuning maar de Rabobank biedt ook faciliteiten en vervult graag een rol van betekenis bij de ontwikkelingen van een vitale agrarische sector in Friesland. De ondersteuning van de AJF sluit aan bij het thema Banking4Food binnen de missie Growing a better world van de Rabobank. Rabobank draagt op deze wijze bij aan een groeiend en zelfbewust agrarisch ondernemerschap.Als coöperatieve bank met een agrarische oorsprong voelt de Rabobank zich nauw betrokken bij onze agrarische sector..

Agri Vastgoed is nieuwe partner van AJF

Nieuw partnership voor de Agrarische Jongeren Friesland (AJF)

Vandaag hebben AJF voorzitter Hendrik Galema en Reitze Sybesma van Agri Vastgoed de overeenkomst officieel met elkaar gesloten.

Agri Vastgoed is een uitstekende partner voor de jonge boeren en ondersteunt van begin tot het eind bij agrarische aan- of verkoop.
De mensen achter Agri Vastgoed is een team van onroerend goed adviseurs, binnendienst medewerkers, taxateurs en makelaars, zowel gespecialiseerd in het agrarische als het landelijke wonen. Agri Vastgoed werkt vanuit het kantoor in Grou, mooi centraal gevestigd in Fryslân. Agri Vastgoed is partner geworden omdat de AJF een mooie, ambitieuze club is waarmee ze zich graag willen identificeren en zien veel agrarische jongeren met ambitie, plannen en frisse ideeën voor de toekomst!

“Agri Vastgoed is nieuwe partner van AJF” verder lezen

GRUTSK! AJF en ALFA verlengen partnerschap

Alfa Accountants & Adviseurs en de AJF hebben hun partnerschap vorige week wederom verlengd.

Alfa staat midden in de maatschappij, voelt zich betrokken bij de jonge boeren in onze provincie en zet zich graag voor ons in. Als partner van de AJF kan Alfa de leden van de AJF verrijken met kennis, ontwikkelingen en informatie uit de sector en is het van belang dat jonge boeren toegang hebben tot relevante kennis uit de agrarische sector om de sector toekomstbestendig te houden. We zijn daarom ontzettend blij dat we samen kunnen blijven werken met Alfa de komende jaren. Alfa kent de sector en kan onze achterban van interessante informatie en advies voorzien.

Daarnaast biedt Alfa ook sponsoring in natura, als boekhouder verzorgen ze voor ons de jaarrekening. En wat is er dan prettiger dan een boekhouder die met je meedenkt!

Links: Hendrik Galema (AJF) Rechts: Jelmer Sietzema (Alfa)

Landbouwstart & AJF verlengen opnieuw samenwerking!

Wij hebben wederom goed nieuws! Het aflopende sponsorcontract met Fosfaatrecht.nu (Landbouwstart) is met twee jaar verlengd. In tijden van (corona) crisis zijn wij extra dankbaar dat sponsoren onze vereniging trouw blijven. Op donderdag 28 april hebben Hendrik Galema, voorzitter AJF en Leon Veltman van Fosfaatrecht.nu de samenwerkingsovereenkomst getekend. De ondersteuning van jonge agrarische ondernemers is een belangrijk speerpunt voor Landbouwstart.

Landbouwstart staat voor moderne handel!
Wat verstaan ze onder modern?
Verregaande automatisering, vernieuwde concepten en vooral producten en diensten die voor uw als veehouder een meerwaarde hebben.

Landbouwstart is het bedrijf achter verschillende bekende agrarische websites met betrekking tot de online handel in fosfaatrechten, VVO’s, voeders, gebruiksgrond en meer en doen hun uiterste best de agrarische handel simpel, modern en transparant te laten verlopen op een vernieuwende manier.

Leon Veltman (Lanbouwstart) – Hendrik Galema (AJF)

Samenwerkingovereenkomst met LTO verlengd

De afgelopen weken zijn vertegenwoordigers van LTO Noord langs geweest bij de verenigingen AJF, DAJK, FAJK, HAJK, GAJK, GrAJK en OAJK om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. Hendrik Galema, ondertekende het contract namens de AJF. Dit is donderdag 22 april definitief bekrachtigd met een videogesprek tussen LTO Noord en de AJK’s.

Sinds 2016 hebben de provinciale AJK’s en LTO Noord een samenwerkingsovereenkomst. Bij beide organisaties leefde echter de wens om een stap verder te gaan in de samenwerking om daarmee te werken aan de gezamenlijke doelstelling: “het behartigen van de belangen van huidige en toekomstige agrarische ondernemers.

Lees hier het persbericht

Eieren gezocht!

Ook dit jaar lijkt het weer een slecht jaar voor de weidevogels te worden. De nesten zullen net als vorig jaar worden leeggegeten. Het voedsel van de roofvogels en het aantal roofvogels is op dit moment niet in balans, waardoor roofvogels en andere roofdieren zijn aangewezen op kuikens en eieren van de grutto, kieviet en schoolekster.
 
AJF zet zich in om de weidevogels te beschermen. We merken dat de grote rol van predatie bij de proviniciebestuurders niet wordt erkent. Dit blijkt onder andere uit plannen zoals het uitstellen van het bewerken van een volledig perceel zodra daar een nest is opgemerkt. Extraregels voor boeren neemt enkel het draagvlak voor weidevogel vriendelijk beheer weg. We willen de provinciebestuurders nogmaals duidelijk maken dat eerst de predatie aangepakt moet worden. En wat is er krachtiger dan het beeld!
 
Deze beelden verzamelen we en gaan we aanbieden aan de gedeputeerde. Het doel is om de gedeputeerde wakker te schudden en hem te laten inzien hoeveel kuikens er extra groot hadden kunnen worden als hij zich meer op de juiste manier voor de weidevogels zou inzetten.
 
Dus als je leeggegeten nesten vindt, maak een foto! Stond er een camera bij het nest, bewaar dan het filmpje of heb je geen camera bij de hand maak er een notitie van. En stuur deze naar ons op!
 
Stuur de foto’s, filmpjes en meldingen naar Johannes (06-12223095, johannesvanderveer@hotmail.com). Vermeld ook de plaatsnaam waar het nest lag bij je bericht! Hoe meer beelden, hoe krachtiger de boodschap!

Veenweideprogramma 21- 30 raakt melkveehouderij in veenweide

Vandaag hebben de dagelijks besturen van Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân ingestemd met het veenweideprogramma voor de komende 10 jaar.

Ze leggen dit besluit voor aan het algemeen bestuur en Provinciale Staten in mei. Als zij ook instemmen, is deze aanpak van peilverhoging een feit en zal dit vooral gevolgen hebben voor de bedrijven die boeren op veengrond met meer dan 80 cm veen en minder dan 40 cm kleidek. 

Het nieuw streefpeil wordt een grondwaterstand van 40 cm-maaiveld. Daarbij worden allerlei maatregelen genomen die moeten bijdragen aan het behoud van goed landbouwkundig gebruik, zoals maatwerk voor gebieden en flexibel peilbeheer waarbij het water hoog in de sloot staat als het kan en droog is en laag als het moet vanwege nattigheid en draagkracht. 

Het is een lastige opgave waar we nog veel moeten leren. Het zal er ook toe leiden dat landbouwgrond minder goed bruikbaar wordt, dat we gronden moet afwaarderen en vervangen door andere grond. Ook moeten we een verdienmodel ontwikkelen voor de boeren die meer en slechtere grond krijgen als gevolg van deze compensatie. Ook voor het omvormen van de bedrijfsvoering komen vergoedingen beschikbaar. Ook al is de afwaardering en het verdienmodel nog in uitwerking, de afspraken en de kaders die we hebben kunnen stellen voordat peilverhogingen ingaan, geven ons voldoende vertrouwen om de volgende stappen te maken in de kansrijke gebieden zoals Aldeboarn de Deelen.

Pas na een succesvolle aanpak en met voldoende geld voor compensatiemaatregelen kan de uitrol in andere gebieden plaatsvinden.

Lees het gehele persbericht.