Veenweideprogramma 21- 30 raakt melkveehouderij in veenweide

Vandaag hebben de dagelijks besturen van Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân ingestemd met het veenweideprogramma voor de komende 10 jaar.

Ze leggen dit besluit voor aan het algemeen bestuur en Provinciale Staten in mei. Als zij ook instemmen, is deze aanpak van peilverhoging een feit en zal dit vooral gevolgen hebben voor de bedrijven die boeren op veengrond met meer dan 80 cm veen en minder dan 40 cm kleidek. 

Het nieuw streefpeil wordt een grondwaterstand van 40 cm-maaiveld. Daarbij worden allerlei maatregelen genomen die moeten bijdragen aan het behoud van goed landbouwkundig gebruik, zoals maatwerk voor gebieden en flexibel peilbeheer waarbij het water hoog in de sloot staat als het kan en droog is en laag als het moet vanwege nattigheid en draagkracht. 

Het is een lastige opgave waar we nog veel moeten leren. Het zal er ook toe leiden dat landbouwgrond minder goed bruikbaar wordt, dat we gronden moet afwaarderen en vervangen door andere grond. Ook moeten we een verdienmodel ontwikkelen voor de boeren die meer en slechtere grond krijgen als gevolg van deze compensatie. Ook voor het omvormen van de bedrijfsvoering komen vergoedingen beschikbaar. Ook al is de afwaardering en het verdienmodel nog in uitwerking, de afspraken en de kaders die we hebben kunnen stellen voordat peilverhogingen ingaan, geven ons voldoende vertrouwen om de volgende stappen te maken in de kansrijke gebieden zoals Aldeboarn de Deelen.

Pas na een succesvolle aanpak en met voldoende geld voor compensatiemaatregelen kan de uitrol in andere gebieden plaatsvinden.

Lees het gehele persbericht.

Webinar Landbouw inzake Veenweide

Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de Friese veenweide gemeenten presenteerden 4 november het Friese Veenweideprogramma en hun plannen voor het veenweidegebied van Fryslân voor de komende 10 jaar. Dit is een ambitieus plan om de veengronden natter te maken, bodemdaling af te remmen en de CO2-uitstoot te verminderen.
Maar wat betekent het programma nu voor de toekomst van het veenweidegebied?
Donderdagavond 19 november om 19.30 uur gaan wij als landbouw in gesprek met de Provincie en het Wetterskip tijdens een webinar.

Webinar landbouw – donderdag 19 november om 19.30 uur

Iedereen kan deelnemen aan het webinar voor de landbouw. Theunis Osinga van het Wetterskip Fryslân zal het veenweideprogramma toelichten. Vervolgens gaan Douwe Hoogland,(gedeputeerde provincie Fryslân), Jan van Weperen (dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân) en Geart Benedictus (vertegenwoordiger van de 7 landbouwpartijen) samen in gesprek.

Het webinar wordt afgesloten met de gebiedsaanpak. Dit gesprek is samen met Piet Dijkstra en Foppe Hemminga (Gebiedsproces Aldeboarn de Deelen) en Haije Ketelaar (klankbordgroep Idsegea).
Tijdens het webinar kun je via de chatfunctie vragen stellen, een deel van de vragen zal dan live behandeld worden.

Iedereen kan deelnemen aan het webinar via deze link. Mocht de link niet werken, kijk dan op https://www.veenweidefryslan.frl/nieuwsberichten/webinars-data.
Op deze site vind je ook het ontwerp veenweideprogramma.

Feangreidefoarut mei it fean reactie landbouw 2-11-2020 def