Landbouw levert massaal zienswijzen in op Veenweideprogramma 2021-2030

Het collectief van landbouworganisaties heeft zienswijzen ingediend op het ontwerp-veenweideprogramma 2030. Het collectief heeft één gezamenlijke  zienswijze ingediend, namens alle partijen. Daarnaast heeft AJF een eigen zienswijze gericht ingediend gericht op de toekomst van de jonge boer in het veenweidegebied.

Er zijn zo’n 260 zienswijzen ingediend en 85% daarvan komt uit de landbouw. Meer dan éénderde van alle boeren in het veenweidegebied heeft via een zienswijze (individueel of via klankbordgroepen of kansrijke gebieden) van zich laten horen!

Het ontwerp-veenweideprogramma heeft grote gevolgen voor het gehele gebied, pas in 2022 of 2026 wordt duidelijk wat dat betekent voor het peilbeheer. In gebieden met dik veen (>80 cm) en een dun kleipakket (<40 cm) gaan de peilverhogingen de komende 10 jaar plaatsvinden. Volgens ons is een peilmaatregel op dun veen of veen met een dik kleidek weinig effectief en draagt nauwelijks bij aan het realiseren van de doelen. Peilverhoging wordt verheven tot een ideologisch doel op zich. Er is bij boeren juist een positieve drive is om de echte doelen wel binnen handbereik te halen. Belangrijke voorwaarde is wel dat dingen in de juiste volgorde plaatsvinden en dat er vooral ook agrarisch perspectief moet zijn met een goed verdienpotentieel.

De landbouw was gewend de boeren mee te nemen in de ontwikkelingen en via klankbord- en initiatiefgroepen een duidelijke stem te geven. Het ontwerp-veenweideprogramma is zonder de landbouw geschreven waardoor draagvlak en vertrouwen ver te zoeken is. Wij doen dan ook een klemmend beroep op de overheden om echt “fan ûnderen op” met de landbouw het definitieve programma te schrijven, geen dictaat maar in samenspraak met (jonge) boeren,  de natuurorganisaties en de bewoners. Het komen tot een gedragen plan of programma vergt wat ons betreft dan ook een stap terug in de procedure.”

In februari wordt duidelijk wat provincie en het Wetterskip met de zienswijzen gaan doen. Iedere indiener mag komende maand een persoonlijk antwoord verwachten op zijn of haar zienswijze.

We zijn trots dat veel boeren van zich hebben laten horen!

Hieronder kun je de zienswijzen van het Landbouwcollectief en AJF lezen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *